Den förändrade omvärlden kommer att ställa nya krav på styrsystem i organisationer. Men kommer vi att kunna släppa de gamla?

Tool box CC BY Sarchi
Tool box CC BY Sarchi

Kommunalekonomernas årliga konferens KOMMEK gick av stapeln förra veckan och i år fokuserade den på hur organisationer ska möta en ny framtid. En framtid som till stor del kommer att handla om att klara välfärden med allt mindre pengar och med växande krav från medborgarna.

Tre forskare från universiteten i Karlstad och Göteborg höll tillsammans en föreläsning under den finurliga titeln ”50 nyanser av styrning”. Organisationer, menade de, som traditionellt har styrts utifrån en plan- och budgetstyrning har nu utökats med system hämtade från New Public Management. Det har helt enkelt gått inflation i styrsystem.

Mikael Cäker från Handelshögskolan i Göteborg pratade om den förändrade omvärlden som organisationer nu måste hantera. Tidigare var världen lätt att förstå. Den var stabil och oföränderlig. Nu står vi inför en omvärld som är ombytlig och oberäknelig. Det ställer självklart helt andra krav på medarbetarna.

Han jämförde det förändrade arbetssättet med hur redskap sorteras i en verktygslåda.

 – Förr kunde vi sortera verktygen vi behövde i en tydlig ordning. Nuförtiden verkar alla verktyg ligga huller om buller i en enda stor röra, menade han.

Han förklarade att vi inte längre kan sortera verktygen i förväg eftersom verkligheten där ute – som vi måste inkludera i systemen – är oordnad och komplex. I kaoset måste styrmodellen innehålla ett starkt förtroende för att de professionella i organisationer själva kan välja ut vilka verktyg de behöver i olika situationer.

– Vi måste lita på att medarbetarna vill väl och att de är förmögna att fatta egna beslut.

Sven Siverbo, från Karlstad Universitet och KFi, menade att förtroendet för tjänstemän inte finns i den utsträckning som skulle behövs och det har lett till att styrsystemen kommit att spela en allt viktigare roll i organisationer.

Anledningarna är flera; man vill ha ”ryggen fri” ifall något oväntat händer, bristen på system kan visa upp en ansvarslöshet gentemot medborgarna och tilltron till modeller är oerhört hög.  Problemen, menade Sven, är inte modellerna i sig. Däremot att man inte byter system utan adderar till de redan existerande. Vi får alltså fler och fler system i organisationer. Lean ersätter inte målstyrning och målstyrning ersätter inte värderingsstyrning.

– Vi kan helt enkelt inte ta bort system vi en gång infört.

Lösningen är istället att tona ner vikten av styrning och förenkla för medarbetarna att själva kunna fatta beslut i en given situation. Omvärlden kommer att ställa högre krav på service i framtiden och de måste de professionella hantera snabbt. Medborgarna är vana vid att snabbt kunna få fram information och det måste organisationer handskas med.

– Ett nytt beslutssystem för att klara av de nya förutsättningarna kan behövas men risken är alltså att de gamla också finns kvar, menade Sven.

Den intressanta frågan är då vilken styrmodell (eller vilka) som kommer att bli rådande i framtiden. Är det rimligt att tro att den helt förändrade spelplanen inte bara ger oss ett nytt system utan också, för första gången, låter oss släppa alla de gamla.

Och medan vi ändå önskar kan man då hoppas att ett sådant system utgår ifrån att medarbetarna själva vet som är bästa samhällsnytta och agerar utifrån det.

Lämna en kommentar