Tidtabellen för EU:s nya programperiod kan avgöras i slutet av veckan när stats- och regeringscheferna samlas till ett extrainsatt möte om EU:s långtidsbudget. Samtidigt fortsätter förberedelserna i Sverige och näringsdepartementet hoppas att flera beslut ska finnas på plats före jul.

CC By Marfis75
CC By Marfis75

Striden kring EU:s budget äventyrar tidtabellen för den nya programperioden. Om det även i fortsättningen blir åtta självständiga regionala strukturfondsprogram i Sverige återstår att se.

Mycket faller på plats de närmaste veckorna, säger Daniel Karlsson, ämnesråd på näringsdepartementet.

På torsdag och fredag den här veckan träffas stats- och regeringscheferna till ett extrainsatt möte i Bryssel om EU:s långtidsbudget för 2014-2020. Många tuffa frågor ska behandlas och det finns starka intressen i de olika medlemsstaterna

Ambitionen är att ha programmen igång så fort som möjligt efter den 1 januari 2014

säger Daniel Karlsson, ämnesråd på näringsdepartementets enhet för regional utveckling. Skulle stats- och regeringscheferna än en gång misslyckas med att enas om långtidsbudgeten kan det bli svårt att klara tidtabellen. Anna Olofsson, departementsråd och chef för enheten för regional tillväxt, gjorde tidigare i höstas bedömningen att det då snarare handlar om en programstart vid halvårsskiftet 2014.

– Det tar tid att få lagstiftning och förordningar på plats. Det ska till program och förhandlingar med kommissionen där vi lägger fast hur Sverige vill jobba med de resurser vi kommer att förfoga över, konstaterade hon vid ett framträdande på Tillväxtverkets konferens om regionalt riskkapital.

Regionala program

Under den innevarande programperioden består regionalfonden i Sverige av åtta regionala strukturfondsprogram, som alla utgör självständiga program. Om det blir så även fram till år 2020 återstår att se.

– Vi jobbar som bäst med förberedelserna. I dagsläget finns inget som talar för varken den ena eller andra lösningen, säger Daniel Karlsson.

EU-kommissionen vill att regionalfonden inriktar sitt arbete på att stärka forskningen, den tekniska utvecklingen och innovationer.  Ökad konkurrenskraft för små och medelstora företag är andra prioriterade områden, liksom stöd för en koldioxidsnålare ekonomi, energieffektivisering och miljövänliga transporter.

När regelverket lagts fast på europanivå och det finns en gemensam strategisk inriktning för hur fonderna ska användas ska samma sak göras för Sverige i en partnerskapsöverenskommelse.

Fler finansiella instrument

Betydelsen av finansiella instrument har ökat och utgör idag cirka fem procent av de totala resurserna för regionalfonden. Det handlar om stöd för investeringar genom till exempel lån och garantier.

Kommissionen vill öka användningen av finansiella instrument. Anna Olofsson bedömde under Tillväxtverkets konferens att det kan handla om en fördubbling, både när det gäller regionalfonden och andra fonder. Ökningen gäller såväl den del av budgeten som behandlas på EU-nivå och som hanteras nationellt och regionalt.

– Man vill se mer av riskkapitalsatsningar, men också av lån, garantier och investeringar, sade hon.

Europaparlamentet har påpekat att den stora mängden finansiella instrument och samfinansieringsprogram skapar förvirring och osäkerhet. Därför borde kommissionen mer aktivt hjälpa sökande att hitta lämpliga finansiella instrument. Det behövs också en bättre samordning av instrumenten, anser parlamentet.

Ett skäl till att finansiella instrument väntas spela en större roll under nästa programperiod, som komplement till den traditionella bidragsbaserade finansieringen, är många medlemsstaters nedskärningar av offentliga medel.

Lämna en kommentar