SVERIGE / STATEN: Ett tjugotal statliga verk och myndigheter berörs direkt av den statliga utredaren Mats Sjöstrands förslag till ny länsindelning. Flertalet av dem har ännu inte ens börjat ventilera frågan. Men det finns undantag.  

Senast i december 2012 ska statens utredare lägga fram sitt förslag till en ny länsindelning – en geografi med långt färre län än i dag och som ska bli styrande för all statlig regional förvaltning. Givetvis är det länsstyrelserna som påverkas mest, men också statliga verk och myndigheter har sina agendor med olika regionala intressen att värna.   Vilket är statens uppdrag? Denna vår är utredaren Sjöstrand ständigt påpassad. Regionkommunfrågan tar nästan all hans uppmärksamhet och det blir inte mycket tid över till att prioritera huvuduppdraget, en ny statlig länsindelning. Ett förslag på ny länsindelning är heller inte att vänta innan landstingen sagt sitt om en ny regionindelning. Ordningsföljden är fastlåst. Men mellan varven brottas Mats Sjöstrand ändå med den enligt honom absolut grundläggande frågan: vad är egentligen det statliga regionala uppdraget?  – Det är just denna fråga som är den springande punkten och här finns inget givet svar, trots allt som gjorts tidigare. Inte ens Ansvarskommittén gav någon riktigt tydligt svar på den frågan, säger han.   Och det är denna fråga som först måste besvaras. Dessförinnan går det inte enligt honom att lösa enstaka utmaningar eller svara på ingående frågeställningar som berör enskilda myndigheter. Då kommer allt att spreta, helheten gå förlorad och därmed poängen med hela uppdraget. – Men jag är inte orolig. Tids nog så kommer vi att kunna ge ett tydligt förslag. Här kommer jag ta forskare till hjälp. Men där är vi ännu inte. Hur kommer du då att göra för att verk och myndigheter efter en ny indelning inte på nytt kommer göra om sin regionindelning efter eget huvud? – Det där är inget stort problem. När väl förslaget ligger på plats så kan det behövas lite ändringar i förordningstexter och så vidare så att detta inte längre blir möjligt.   Inväntar förslaget Det faktum att det nu är regionkommunsfrågan som hamnat i fokus märks också tydligt i kontakterna medde utpekade verken och myndigheterna. Om debatten är igång inom politiken så är temperaturen påtagligt sval bland statens företrädare. Myndigheten för yrkeshögskola, Boverket och Statens Kulturråd, som alla pekas ut i utredningen, har än så länge inte konkret börjat samtala om saken. Per-Åke Bladh, pressekreterare för Yrkeshögskolemyndigheten, kan sträcka sig så långt att hans myndighet ser positivt på om antalet kontakter blir färre än i dag.   Glöm inte medborgarna Christina Lugnet, generaldirektör vid Tillväxtverket, har mer att säga i frågan: – I våra samtal med Sjöstrand har jag påpekat vikten av att medborgarperspektivet inte går förlorat i det här sammanhanget. Den vanliga medborgaren bryr sig sällan om vem som gör vad. Huvudsaken är att statens närvaro i regionerna organiseras på ett sådant sätt att medborgarna får en så väl fungerande vardag som möjligt, säger hon Lugnet poängterar samtidigt att de ännu inte fått något riktigt förslag att ta ställning till. Däremot tycker hon att den samverkan mellan regionernas representanter och de åtta regionala kontor som tillhör hennes verk och som finns runt om i landet fungerar alldeles utmärkt.   Men i den stund då en ny regionkommunsindelning blir aktuell så kommer också tillväxtverkets regionala kontor att behöva anpassa sig. Samtidigt behöver verket hålla koll på den regionala indelningen för EU:s två fonder, social- och regionalfonden, som går in i en ny programperiod år 2014. Inför varje ny sådan period så har den regionala indelningen för dessa fonder ändrats. – Idag hanteras fonderna av Arbetsmarknadsdepartementet respektive Näringsdepartementet och det är klart att det skulle bli effektivare och enklare om dessa fonder fick en gemensam planering och hantering över departementsgränserna, säger Lugnet.  

Positiv till större regioner Även Trafikverkets ansvarige chef för samhällsplanering,ställföreträdande generaldirektör Lena Erixon, har en hel del tankar i den här frågan: – Jag har själv inte varit med då vi mött Sjöstrand men vår uppfattning är att vi kommer anpassa vår regionala struktur efter den regionindelning som politiken kommer överens om, säger hon. Men det finns undantag: – Både Gotland och Halland blir för små enheter sett utifrån vår verksamhetslogik. Vi behöver jobba utifrån mycket större sammanhängande geografi, av samma storlek som våra nuvarande sex större regioner.   Erixon har utifrån Trafikverkets perspektiv även synpunkter på Stockholm och avgränsningarna kring huvudstaden: – Vi sett fördelar med att Stockholm är en egen region och det är av det enkla skälet att de planerade investeringarna där är långt större än i alla andra regioner. Fram till år 2021 ska 100 miljarder investeras bara i huvudstaden. Skulle de kringliggande länen och deras kommuner fogas in i den planeringsprocessen så riskerar de att helt försvinna bort och det skulle ingen tjäna på, säger hon.  Trafikverkets erfarenheter från samarbetet med de nya regionkommunerna Skåne och Västra Götaland är också mycket positiva: – Vi tycker på det hela taget att det har varit lättare att samarbeta med dessa regioner. Här finns en tydligare och tyngre samtalspartner att jobba med, säger Lena Erixon. – Situationen blir alltid lite knepigare då staten ska tala med staten som i fallet då Trafikverket ska förhandla med länsstyrelserna. Då är det enklare med de regionala samverkansorganen.   Länk till utredningen:    Faktaruta: De av utredningen utpekade verken och myndigheterna är: Arbetsmiljöverket, Folkhälsoinstitutet, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Skogsstyrelsen, Skolinspektionen, Boverket, ESF-rådet, Jordbruksverket, Länsstyrelserna, MSB, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Trafikverket, Tillväxtverket, Universiteten och högskolorna samt Myndigheten för yrkeshögskolan, Riksantikvarieämbetet och Statens kulturråd.   Källa: Översikt över statlig regional förvaltning   Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar