Skyddet av naturen ökar och miljön har blivit en bricka i dragkampen om nya invånare.

archipelago CC BY Leo-Säte
archipelago CC BY Leo-Säte

Fler naturområden får ökat skydd. Samtidigt vill regeringen göra det lättare att bygga nära vattnet. Miljön har blivit en bricka i spelet om nya invånare, vare sig det handlar om att erbjuda biologisk mångfald, friluftsliv eller sjöutsikt.

Vid årsskiftet ökade ytan på Gallhålans naturreservat i Landvetter utanför Göteborg från 66 till 96 hektar. Expansionen var resultat av ett tio år gammalt regeringsuppdrag att skydda tätortsnära naturområden.

– Området behöver bli mer tillgängligt för friluftsliv och samtidigt vill vi skydda stora naturvärden, säger Karin Meyer, miljösamordnare i Härryda kommun.

Reservatet är instiftat av länsstyrelsen och består av värdefull och promenadvänlig ekskog. I Gallhålan finns också bland annat skogsviol, olvon och en vacker tjärn där nya bänkar ska placeras ut för att öka tillgängligheten. Dessutom blir en ny ridstig klar i höst i reservatet.

.

4000 naturreservat

Det finns nära 4 000 naturreservat i Sverige. Skyddet är detsamma oavsett huvudman och det är ofta markägarförhållanden som avgör om ett reservat blir statligt eller kommunalt.

Genom en komplettering av miljöbalken i slutet av 1990-talet fick kommunerna samma möjlighet som staten att bilda naturreservat.
Det är inte bara skog och mark som skyddas. De senaste åren har marina naturreservat blivit ett sätt att skydda bland annat sandstränder och undervattensrev. Skyddet av de särpräglade vattnen och kobbarna runt Gräsö i nordöstra Uppland är ett aktuellt exempel.

Sommaren 2002 fick länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne i uppdrag av regeringen att skydda tätortsnära områden med stora naturvärden. I Göteborgsområdet valdes

42 områden ut. Länsstyrelsen och kommunerna har jobbat tillsammans och hittills skyddat 14 områden. Arbete pågår med flera andra och målet är att ha påbörjat de flesta nästa år.

Fler konflikter i Stockholm

I Stockholms län rymde listan för drygt tio år sedan 71 nya reservat, varav staten skulle inrätta ett 20-tal och kommunerna cirka 50. När hela listan betats av kommer den skyddade landytan vara fördubblad inom en radie av 30 kilometer från Stockholms centrum.

Hittills har ett 40-tal kommunala naturreservat bildats och ytterligare ett antal utreds. Målet för de statliga reservaten är också nästa uppfyllt.
Britt Forsén, handläggare på länsstyrelsens naturvårdsenhet konstaterar att konflikten om mark är tydligare i Stockholm än i de andra storstadsområdena.

– Här bor väldigt mycket folk och många har intresse av att naturen finns kvar. Befolkningsmängden ökar trycket på kommunerna att bevara naturområden, säger hon.

Samtidigt som länsstyrelserna och kommunerna bildar naturreservat pågår en översyn av strandskyddet. För fem år sedan ändrades lagstiftningen för att lätta på reglerna i glesbygden. Syftet var att ge kommunerna möjligheter att erbjuda mer attraktiva sjönära boenden.

Länsstyrelserna granskar

Men i praktiken har inte lättnaderna blivit så stora, menar kommunerna. Anledningen är bland annat att länsstyrelserna tagit över uppgiften att granska alla detaljplaner om beslut om undantag från strandskyddsreglerna. Den nya lagstiftningen ger också kommunerna möjlighet att peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen där det ska vara lättare att få dispens.

Tidigare var det Naturvårdsverkets uppgift att upphäva felaktiga beslut, men länsstyrelserna har skärpt kontrollen. För att tillmötesgå kommunerna vill regeringen nu ta bort strandskyddet helt för mindre sjöar (under en hektar) och vattendrag som är smalare än två meter. Naturvårdsverket har fått i uppdrag att ta ett fram förslag till nya regler och peka på vilka konsekvenser de får.

Dessutom tittar länsstyrelserna över de beslut om utökat strandskydd som de fattat tidigare. Istället för det generella skyddet på 100 meter, har det i vissa fall utvidgats till 200 eller 300 meter. I många fall har förutsättningarna för skyddade områden ändrats och en del utvidgade skydd kan tas bort. Samtidigt kan behovet av utvidgat skydd ha ökat på andra ställen.

 

Lämna en kommentar