EU: Nya sätt att mäta utveckling bortom simpla ekonomiska indikatorer efterfrågas allt mer av politiker. Men datainsamlingen eftersläntrar, säger Walter Manshanden, chef för Randstad och en av pionjärerna i att utveckla nya sätt att jämföra europeiska regioner.  

BNP är ett trubbigt mått på ett lands utveckling. Det har de senare årens fokus på klimatförändringar visat med all önskvärd tydlighet. Olika förslag på att väga samman BNP med ”klimatfotspår” framförs titt som tätt.   BNP räcker inte Ett allt större fokus på hur lyckligt ett folk är, och inte bara rikt, har bidragit till att enbart mäta BNP ibland känns torftigt när länder och regioner jämförs. Ekonomisk utveckling och lycka hänger nämligen ihop, men bara upp till en viss gräns, visar lyckoforskare. – Ju rikare vi är desto mindre viktigt blir ytterligare rikedom för att vi ska vara lyckliga. Att överhuvudtaget tala om olika sätt att mäta utveckling annat än rent ekonomiskt är en lyx, säger Walter Manshanden, ekonomiforskare och chef på Randstad, som mäter olika former av utveckling i EU:s tjugo rikaste regioner.   Europeiska storstadsregioner liknar varandra Randstad är också samlingsnamnet för Nederländernas fyra största städer – som tillsammans motsvarar halva landets ekonomi. Organisationen Randstad samlar en uppsjö indikatorer för Randstadsregionerna och jämför dem med 19 andra europeiska urbana regioner, däribland Stockholm.

Kunderna är nederländska regionalpolitiker, som med hjälp av databasen kan jämföra sin egen region med liknande regioner i Europa över lång tid, och utifrån det fattar politiska beslut. Europeiska storstadsregioner har mer gemensamt med varandra, och kan därför lära sig mer av varandra, än med landsbygdsregioner i samma land, menar Manshanden.

Randstad jämför flera ekonomiska indikatorer, som BNP, (eller BRP, bruttoregionalprodukt), sysselsättningsnivå, produktivitet, utbildningsnivå, satsningar på forskning och utveckling samt patent – indikatorer som på olika sätt hänger ihop med varandra. Genom långa tidsserier studerar man skiften i indikatorerna och hur de samverkar.

Men man jämför också annat som kan hänga ihop med utveckling men som inte automatiskt samvarierar, till exempel mått på hälsa, turism, luftföroreningar, tillgänglighet. Eller frakttrafik:

 

Manshanden tycker att tillväxtstrategin är bra, men för klumpig som politiskt instrument. – Kommissionen borde sätta mer specifika mål beroende på länderna och regionerna, säger han. Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Sigrid Melchior Fakta: EU:s tillväxtstrategi, EU2020, består av mätbara mål på fem områden, som skall uppnås till 2020. Arbetsmarknad: 75 procent av män och kvinnor skall vara i arbete. Innovation: 3 procent av BNP ska investeras i forskning och utveckling. Klimat: Koldioxidutsläppen ska minska med 20 procent och förnyelsebara energikällor ska stå för 20 procent av all energi. Utbildning: Färre än 10 procent av elever ska hoppa av skolan. Fattigdom: Minst 20 miljoner färre människor ska leva, eller riskera att hamna i, fattigdom.   

– En hamnstad som Rotterdam kan se hur frakttrafiken i hamnen utvecklar sig jämfört med Antwerpen, Le Havre och Hamburg, förklarar Walter Manshanden.

  Allt mer EU-statistik Statistikerna och ekonomerna på Randstad samlar inte in egen data, utan tar den från EU:s statistikbyrå Eurostat och OECD. Deras jobb är i stället att göra materialet jämförbart och upptäcka trender i utveckling.

I takt med att Eurostat samlar in fler och fler uppgifter, och i och med att tio nya länder tillkom efter EU:s östutvidgning 2004, så blir databasen hela tiden större och utvecklingstrender identifieras bättre, säger Manshanden.

Randstad håller på att forska på indikatorer som bättre mäter välstånd och lycka än BNP, men det är svårt eftersom datainsamlingen släpar, berättar Manshanden.

– Vi började för sex, sju år sedan och då hade vi knappast den data som vi behövde för projektet. Men Eurostat blir hela tiden bättre så vi har bättre statistik nu.   Både EU och FN använder fler indiatorer – Egentligen är det inte nya krav. Den allra viktigaste frågan är ju om människor mår bra eller inte. Därför har FN utvecklat Human Development Index, som inte bara mäter utveckling i BNP, utan tittar på exempelvis barnadödlighet och inkomstjämlikhet, säger Manshanden. Och den generella trenden går mot att samla mer statistik och mot att göra fler koncept som mäter utveckling jämförbara. EU:s nya tillväxtstrategi, EU2020, är ett steg i den riktningen.   Jämfört med den tidigare Lissabonstrategin, så har EU2020 fler och tydligare mål, och inte bara ekonomiska: Här väver man samman klimat, arbetsmarknad och social sammanhållning, och sätter upp mätbara mål som att fler ungdomar skall gå ut gymnasiet och färre leva i fattigdom.  

Lämna en kommentar