SVERIGE / LANDSBYGD: Ett nytt landsbygdsprogram ska vara på plats år 2014. Under hösten har åtskilliga tankesmedjor hållits för att fånga in idéer och synpunkter på hur förbättringar, förenklingar och hur målen ska uppnås. Samverkan är inte helt oväntat ett av ledorden. 

För att det nya landsbygdsprogrammet ska bli så väl underbyggt som möjligt valde man från Jordbruksverket att rådfråga så många aktörer som möjligt. Det mest effektiva sättet bedömdes vara att genomföra en omfattande tankesmedja.

Omfattande inventering

Denna smedja, som omfattade 26 mindre avgränsade gruppsamtal, gick av stapeln i september och oktober , och har nu sammanställts på verket. Utgångspunkten för diskussionerna har varit de mål som Jordbruksverket har arbetat fram under våren. − Frågeställningarna i alla tankesmedjor gick ut på att hitta sätt att stötta en utveckling mot en attraktiv landsbygd. Smedjorna har varit ett sätt att få till ett strukturerat arbetssätt. Alla diskussioner i de olika arbetsgrupperna finns sammanställda i ett dokument. Denna sammanställning kommer att bli ett viktigt inspel i det fortsatta arbetet med landsbygdsprogrammet, säger Carin Hörnsten på Jordbruksverket.

Uppställda mål kan ändras De mål som Jordbruksverket har arbetat fram är god konkurrenskraft, service och infrastruktur, attraktiv landsbygd, anpassning till klimatförändringar, begränsad klimatpåverkan, förnybar energi och energieffektivitet,

sminskade utsläpp och vattenkvalitet, friluftsliv/landskap, kulturmiljö, biologisk mångfald och djurvälfärd. − De föreslagna målen är bara förslag, och kommer därför under arbetets gång att utvecklas och förändras tills det politiska beslutet är taget.

Vad vill politiken? I tankesmedjorna har diskussionerna kretsat kring samordning, rådgivning, utbildning samt att det är viktigt med en tydlig politisk prioritering och en målsättning om service och infrastruktur.

    Realistiska mål för landsbygdsprogrammet är också nödvändigt. När det gäller anpassning till klimatförändringar nämns återigen samarbete och samverkan som avgörande. Och för att begränsa miljöpåverkan diskuterades vikten av att öka produktionen av förnybar energi.

Samverkan är det återkommande nyckelordet. Genom att prata med varandra föds idéer och det kan vara ett sätt att hitta gemensamma mål och bygga engagemang för sin bygd. Samverkan på olika nivåer kan vara en nyckel till en attraktiv landsbygd med förankring och ”tyngd”, är tanken.

 

Fakta landsbygdsprogrammet Alla mål för landsbygdsprogrammet kopplas till EU:s övergripande mål för jordbrukspolitiken från och med 2014: Hållbar livsmedelsproduktion, hållbar förvaltning av naturresurser, balanserad territoriell utveckling.

Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden:

Lotta Ekberg

Lämna en kommentar