SVERIGE / KOMMUN: En hållbar kommunal utveckling ställer krav på långsiktighet. Det kan Sveriges ekokommuner intyga utifrån sina 90 medlemskommuners erfarenheter. Men avgörande för framgång är att hållbarhetsfrågorna lokalt och regionalt tas på allvar – av alla!

En europeisk rörelse

Det lokala hållbarhetsarbetet i kommunerna har fått stor draghjälp av det så kallade Borgmästaravtalet. Det är en överenskommelse mellan 400 europeiska städer och regioner om att byta erfarenheter, knyta kontakter och arbeta för renare stadsmiljö, genom konkreta målsättningar som att minska CO2-utsläppen med över 20 procent till år 2020. Men syftet med Borgmästaravtalet är framför allt att lyfta fram det klimatarbete som görs på lokal nivå.

Bred syn på lokal omställning Föreningen Sekom (Sveriges Ekokommuner) är ett svenskt nätverk av kommuner vars mål ligger helt i linje med Borgmästarvtalet. Sekom vill påverka beslutsfattare i frågor som rör det hållbara samhället och strävar efter ett bredare perspektiv utifrån de tre hållbarhetsaspekterna; social-, ekonomisk- och miljömässig hållbarhet. Idag är medlemsantalet närmare 90 kommuner, berättar samordnare Kenneth Gyllesting. − Vi håller på att förbereda för styrelsemöte där vi ska diskutera nästa års verksamhetsplan. Vi kommer att se över de 12 nyckeltal som vi haft för verksamheten sedan starten för 20 år sedan. Vår ambition är att knyta samman med nyckeltalen så att det finns ett tydligt samband med hållbarhetsprogrammet.

Lokala satsningar bakom unika kommunala nischer Ofta handlar de lokala framgångarna om ett övergripande och integrerat engagemang från både politiker och tjänstemän. Halland och Västernorrland är regioner som kommit långt och utvecklat en regional samverkan inom regionen. Uppsala har högst andel ekologiska produkter bland sina inköpta livsmedel. Lund, som för övrigt inte är ekokommunmedlem, blev tidigare i år utsedd till bästa Hållbarhetskommun av bland andra Naturskyddsföreningen, Gröna bilister och Ekomatcentrum. Det är framförallt Lunds framgångsrika arbete med aktiv trafikplanering, ungdomsdemokrati med miljö i fokus, hög andel ekologisk mat och hållbar stadsutveckling, som jurymedlemmarna pekat ut som ett föredöme.

− Det finns många kommuner som är väldigt långt framme, och där man hittat bra sätt att interagera klimat- och energifrågor på olika sätt och genom olika aktörer inom regionen. En fördel att vara medlem i Sekom är att kommunerna kan ta del av varandras arbeten och erfarenheter från hela Sverige, säger Kenneth Gyllensting.

 

Styrka där alla är medlemmar I Hallands län är alla kommuner Ekokommuner, vilket gör att det finns extra stort fokus på hållbarhetsfrågor. I Falkenberg har en av framgångsfaktorerna en väl fungerande organisation som kan driva hållbarhetsfrågor framåt. − Vi har bildat en styrelse/styrgrupp som driver sociala, ekonomiska och hållbarhetsfrågor och ser till att de integreras i alla utvecklingsarbeten och i den dagliga verksamheten. Styrgruppen består av fem personer, alla medlemmar i kommunstyrelsen. Två är opposition och tre är majoritet. Denna modell gör att dessa frågor kommer upp på politikernas agenda vilket är viktigt, förklarar Jan-Olof Andersson, hållbarhetsstrateg i Falkenbergs kommun.

Långsiktighet ger utdelning Falkenberg gick med i Sekom redan 1995. Politikerna tyckte det stämde väl med Falkenbergs satsning på förnybar energi, det långsiktiga arbetet mot försurningen och andra hållbarhetsfrågor. Kommunens energibolag har affärsidén att endast producera ”Bra miljöval-energi” och bostadsbolaget har byggt lågenergihus i åtta våningar samtidigt som äldre bestånd effektiviseras. Kommunens vision ”Falkenberg växer för en hållbar framtid” samt Plan för ekologisk hållbarhet från 2007 rimmar också bra med Sekoms kriterier för hållbarhet. Man var också tidigt ute med att anställda energirådgivare, ekologer och ekonomer med utbildning på miljöområdet. − Det gör att vi bygger upp en bra och tydlig organisation som speglar vår ambition inom hållbarhetsområdet. Att ha

en politiskt tydlig struktur på hur arbete ska genomföras och beslut ska tas är också viktigt. Att det är korta avstånd mellan politiker och tjänstemän, det är viktigt, säger Jan-Olof Andersson.

– Att alla kommuner är ekokommuner gör att det finns ett bra samarbete mellan kommunerna och man värnar om samma frågor.

 

Läs mer om Borgmästaravtalet: http://www.borgmastaravtalet.eu/index_sv.html

 

Länk till Sekom: http://sekom.sekom.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=28

Nyhetsbyrån Regional Utveckling i Norden: Lotta Ekberg

Lämna en kommentar