Gränsbrytning fick en intervju med den amerikanske Dr. Christian Ketels från Harvard Business School, i samband med hans föredrag under Reg Labs åskonferens i Köpenhamn.

Vilka kluster är framträdande i Danmark? Med kluster menar vi, i det här sammanhanget, när ett geografiskt område uppvisar en koncentration av ekonomisk aktivitet inom en avgränsad bransch.

– I Danmark ser vi starka kluster kring logistik och transport, energi — framförallt vindkraft, finansmarknad, livsmedel, IT och Life Science.

Hur ser klusterbildningen ut i den potentiella regionen kring Öresund?

– I Öresundsregionen finns två parallella kluster och det kommer att ta tid att få ihop de här två. En viktig faktor som jag tror kommer att bidra till det är den kommande EES-anläggningen i Lund. Här finns det möjlighet att koppla ihop IT klustret i Köpenhamn med forskningen runt EES. Redan idag ser vi flera samarbetsprojekt men det kommer som sagt att ta tid innan klustren smälter samman.

Hur kommer det sig att de nordiska länderna är så bra på innovation? Vi hamnar ofta högst upp på t.ex. European Innovation Scoreboard? 

– Skandinavien har starka institutioner, bra utbildningsväsende, välutbildad arbetskraft, fysisk infrastruktur och låga administrativa kostnader för företagande trots statens storlek. Sverige har en förhållandevis stor andel av stora multinationella företag och de har stått för en stor andel av FoU investeringarna. I kraft av sin storlek har de haft lättare att kommersialisera sina produkter på en internationell marknad. De danska företagen, som traditionellt är mindre än i Sverige har haft en större utmaning med att nå ut med sina produkter internationellt.

Dagen efter Reg Labs årskonferens skulle Christian Ketels presentera sin rapport ”SWEDEN’S POSITION IN THE GLOBAL ECONOMY” som han gjort på uppdrag av Globaliseringsforum. Gränsbrytning fick en förhandsinblick i vad han kommit fram till. Christian Ketel anser att Sveriges ekonomi står bättre rustad än många andra europeiska länder. Dock ser han några illavarslande tecken och rapporten pekar också ut två områden som uppvisar oroväckande signaler. Det första innebär krav på interna policyförändringar inom delar av utbildningssystemet och arbetsmarknaden.

– Trots många reformer i skolan så presterar vi mediokra resultat vilket är något förvånande. Även om vi har fått fler valmöjligheter står det klart att reformerna faktiskt inte har fungerat. Vi måste fundera på varför det är så här säger Christian Ketels. – Däremot har reformer på arbetsmarknaden fungerat, såsom jobbskatteavdraget.  Lönesättningen har blivit mer flexibel även om det också inneburit justeringar nedåt. Men reformen har faktiskt lett till att fler människor har fått arbete, säger Ketels.

Utmaningen framöver ligger i spänningarna mellan dels den lokala sektorn; i utbildningssystemet, på sjukhus och i handeln och dels den exportinriktade klustersektorn. Det är inte bara produktiviteten som skiljer de båda åt utan även produktivitetstillväxten. Den lokala sektorn som har lägre löner och produktivitet står för en större ökning av antalet sysselsatta än exportsektorn.

Produktiviteteten är i många fall så hög i exportsektorn att antalet sysselsatta faktiskt sjunker. Det är inte unikt för Sverige säger Ketels men vi måste fundera på hur vi skapar flera jobb inom exportsektorn om vi ska fortsätta vara konkurrenskraftiga.

Den andra poängen i rapporten handlar om vad som händer på den globala marknaden och hur de förändringarna påverkar oss. – Det som händer globalt har många gånger en större påverkan på Sveriges innovationskraft än interna policyförändringar säger Christian Ketels. Utmaningen här ligger i att utveckla den ekonomiska politiken så att Sveriges konkurrenskraft vässas.

– Häri ligger lite av Sveriges dilemma; vi har ibland en uppfattning om att vi investerar mycket pengar i företag men att vi inte får avkastning på pengarna. Och ett av argumenten varför det är så är att det inte finns ett bra samarbete mellan företagen och den akademiska världen. Om vi tittar på statistiken så visar den inget stöd för de slutsatserna utan det är en misstolkning av data. Pengar som investeras går till företagen men de bedriver sina ekonomiska aktiviteter utanför Sverige och därför syns inte avkastningen på investeringarna i statistiken. Vi behöver ställa frågan vad som är statens och regionens roll i innovationsprocessen. – Vi kan ju inte tvinga företag att återvända till Sverige utan vi behöver fundera på vilka systemförändringar vi behöver göra för att dra nytta av deras aktivitet också utomlands. Det är en utmaning säger Ketels.

Rapporten beskriver tre strategisk centrala policyområden för att ta i itu med dels de interna och dels de externa utmaningar som Ketels menar Sverige står inför.

– Jag tror att vi behöver justera några av våra policyåtgärder, bl a bör vi slå samman Invest Sweden och Exportrådet. Tidigare, när vi tänkte internationellt, så tänkte vi export. Nu är företag globala och företag sysslar både med import och export och internationell och nationell handel. Det är viktigt att våra policies avspeglar detta.

– Vi behöver förändra vår syn på internationalisering utifrån hur affärslivet har försändrats. Små företag är på väg att bli allt viktigare på exportmarknaden och de har helt andra behov än de stora multinationella företagen.

– Vi behöver bli bättre på att positionera Sverige. Det innebär att synliggöra vad är vi bra på, vad står vi för. Om inte kommer världen att få en blek uppfattning om Sverige. I en värld där företag har stora valmöjligheter i var de ska lokalisera sig kommer de att välja den plats som har bäst förutsättningar. Tydlighet och synlighet är förutsättningar för att tävla i den globala konkurrensen om etableringar, avslutar Christian Ketels vårt samtal.

Lämna en kommentar