Spårvagnstrafiken har blivit attraktiv för de stora städerna i Norden. Städerna i Norden ligger i startgroparna för stora investeringar i kollektivtrafiken och spårvagnarna ser ut att bli ett allt vanligare inslag i det offentliga rummet.  

I mars hölls en spårvagnskonferens i Malmö  där temat var stadsutveckling och kollektivtrafik. Spårvagnsstäderna, som arrangerade konferensen  är en samarbetsorganisation som funnits sedan 2009. Den består framförallt av medlemmar från de stora kommunerna och regionala kollektivmyndigheter och syftet med verksamheten är att underlätta utbyggnaden av spårvägar.

Spårvagnstrafiken står inför stora utmaningar berättar Jens Forsmark, projektledare på Spårvagnsstäderna. – Regelverket och finansieringsmodellen fungerar dåligt och kunskaperna kring modern spårvagnstrafik är inte så stor. – Det finns inga etablerade investeringssystem och på vilken nivå besluten om spårvagnstrafik ska fattas är också oklart, fortsätter han. Städerna är idag både en drivkraft och en stor tillväxtmotor för regionerna vilket gör finansieringen och beslutsfattandet till de stora knäckfrågorna. Ett samabete mellan lokal, regional och nationell nivå verkar vara den enda framkomliga vägen.
Spårvagnsstäderna arbetar också med att främja kunskaperna kring byggandet av spårväg och då trafikslaget i princip varit obefintligt sedan 50-talet ser man ett tydligt behov av att bidra med utbyte av erfarenheter och främja forskningen på området. – Vi har begränsad erfarenhet av spårvägar i Norden vilket är ett hinder när vi nu står inför stora spårvägsprojekt hos oss säger Jens Forsmark.
Urbaniseringen, miljöfrågorna och ett ökat kollektivåkande har föranlett en ny boom för spårvagnstrafik. Spårvagnstrafiken handlar lika mycket om stadsutveckling som trafikplanering och löser många av de stora städernas problem kring urban sprawl. (Utspridda städer utan sammankoppling och med hög segregation mellan stadsdelar och människor.)

Vi kan använda spårvägarna till att strukturera samhällen och integrera stadsdelar med varandra

säger Jens Forsmark. Städer och stadsdelar kan kopplas samman på ett miljömässigt och mänskligt sätt genom spårvägar – något som förhoppningsvis skapar en mer levande gatumiljö. Genom att lyfta upp människorna från gångtunnlar till markplan och lyfta in spårvagnarna i den befintliga trafiken hoppas man nu skapa attraktivare städer för människor att bo i och företag att verka i.

I Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Bergen, Köpenhamn, Odense, Malmö, Lund, Helsingborg, Norrköping, Stockholm och Göteborg pågår stora spårvagnsprojekt. I Köpenhamn och Malmö har bussarna nått kapacitetstaket och korkar snart igen trafiken – också för sig själv. Detta aktualiserar satsningar på spårvägar för att öka framkomligheten. Spårvagnen har nära inpå dubbel kapacitet jämfört med bussar och kan transportera 17 000 personer per timme jämfört med bussens 8 000.
Oavsett om bilåkandet (Peak car) har nått sin kulmen eller inte så står det klart att kollektivåkandet ökar, inte bara i Norden utan även i USA. Färre och färre unga tar körkort och förlitar sig i stället på kollektiva lösningar. Och spårvagnar tycks just nu vara en attraktiv och het variant på denna kollektivitet.
Lämna en kommentar