Endast en av fem danskar upplever reformen av kommuner och regioner som en framgång

Den danska kommunalreformen där man slog samman flera mindre kommuner till större visar sig nu i en rapport inte ha spelat någon större roll för danskarna. Endast en av fem danskar tycker att Kommunreformen som trädde i i kraft för fem år sedan har blivit en framgång. De flesta upplever inga större förändringar, vare sig i positiv eller negativ riktning, vad gäller den kommunala servicen. En förklaring kan vara att den kommunala servicenivån är så pass hög att marginella strukturella förändringar inte blir synliga för den gemene dansken. Rapporten är i allra högsta grad intressant. Finland står inför en stor kommunreform vilken Torbjörn Tenfält skriver om i detta nummer av Gränsbrytning.

Fler gäster i år – utom i Skåne

I vanlig ordning ökar resandet även det här året. I världen, i Europa och i Sverige. Gästnattsstatistiken för Sverige är en viktig indikator på hur sambanden ser ut mellan våra olika regioner och deras respektive omvärld. En intressant avvikelse är Skåne. Skåne är, i januari 2012, den enda av våra områden som faktiskt minskat antalet gästnätter jämfört med föregående år. En förklaring till detta kan vara att Skåne, 2011, var värd för handbolls-VM vilket naturligtvis drog upp siffrorna för ett år sedan. Icke desto mindre blir det spännande att se hur resandet utvecklar sig framöver. En annan, och kanske mer oroande, förklaring kan vara att Danska gäster som är den största gruppen utanför Sverige, har minskat totalt i landet med 31% jämfört med året innan. Det kan naturligtvis antas drabba Skåne hårdare än resten av landet men reser ju också frågor kring Öresundsregionen.

Studien Ett delat Norrland – på väg mot regioner

Vad som förenar norrlänningar och vad som skiljer dem i frågor som berör vardagen presenteras i en ny regionstudie av en grupp forskare från Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och Mitthögskolan. Studien belyser vad dessa eventuella särdrag har för betydelse för strävanden att skapa större regioner och regional utveckling i norra Sverige. Regionstudien kan användas för fortsatta diskussioner om huruvida norra Sverige kan regionaliseras och hur regional utveckling i så fall kan underblåsas. Läs hela rapporten här: Ett delat Norrland – på väg mot regioner?

Önsketänkande leder till felaktiga planeringsförutsättningar

&nbsp Önsketänkande leder till felaktiga planeringsförutsättningar Många skånska kommuner är alltför optimistiska och hoppas på för stor tillväxt. Risken är att de därmed bygger ut på fel platser. Det visar en uppföljning av kommunernas översiktsplaner som Länsstyrelsen i Skåne län har gjort. Länsstyrelsen har bland annat jämfört kommunernas befolkningsprognoser med det verkliga utfallet och funnit attt de generellt sett är för höga. I vissa fall är avvikelserna stora, kring fem procent. – Det är tydligt att det finns ett mått av önsketänkande i många skånska översiktsplaner. Risken med denna ”överberedskap” är att exploatering sker ryckvis och på många platser samtidigt i kommunen. Utbyggnad sker där någon exploatör anser att det finns ekonomi att bygga, inte där det är lämpligast med tanke på kollektivtrafiklösningar och bebyggelsestrukturer, säger Elisabet Weber, länsarkitekt på Länsstyrelsen i Skåne län. När Gränsbrytning granskar siffrorna är det slående att även om några kommuner haft förhoppningar om en befolkningstillväxt som ligger långt under vad som faktiskt blivit resultatet är den samlade bilden en kraftig övertro. Den ökning som kommunerna sammanlagt föreställde sig är inte mindre än fyra gånger så stor som den faktiska. Gränsbrytning kommer i kommande nummer att försöka ta reda på vad den här överprognostiseringen beror på och vilka konsekvenser den får i de kommuner som skjutit över resp under.

Första rapporten från Kulturanalys

&nbsp I den första rapporten som lämnades till regeringen från den nya myndigheten för kulturanalys tittade man bl.a. på regionalisering av det statliga kulturstödet. Endast fem regioner har än så länge prövat den så kallade kultur- och samverkansmodellen och det har varit svårt att dra några långtgående slutsatser. En av effekterna som ändå lyfts fram i rapporten är att kulturen har fått en plats på den regionalpolitiska agendan. Framöver ska den nya myndigheten undersöka jämställdhet och mångfald i kulturen samt kartlägga hur alternativ finansiering av kulturen skall kunna utformas.

EU:s viktigaste hamnar

EU har listat vilka hamnar som ska ingå i TEN-T, det europeiska nätverket som syftar till att sammanbinda och förbättra infrastrukturen inom hela EU. I Norden är det Köpenhamn, Kolding, Helsingfors, Åbo, Stockholm, Göteborg, Trelleborg, Malmö och Luleå som blir så kallade CORE-hamnar. I Norge vill NCA underlätta för att fler och fler varor skall kunna transporteras sjövägen i stället för på vägen, även för inhemska godstransporter. Detta kan ge lägre utsläpp och minskad miljöpåverkan och man menar att effektiva transporter sjövägen är en förutsättning för ekonomisk tillväxt och regional utveckling. – Sjöfarten är det säkraste sättet att transportera stora mängder varor säger kustdirektör Kirsti L. Slotsvik. Vi kommer under våren att följa upp och bevaka hur den nordiska sjöfarten arbetar med hållbarhetsfrågor och säkerhetsfrågor där bland annat NCA i Norge strävar efter att inta central roll i samarbetet och utveckling inom den maritima säkerheten i Europa och Internationella sjöfartsorganisationen.

Lämna en kommentar