Mindre krångel för den som söker stöd, effektivare och billigare för myndigheterna. Jordbruksverket och Skogsstyrelsen har tagit fram förslag till ett enklare landsbygdsprogram för nästa programperiod.

Mycket tid och kraft spills i dag på felaktiga och bristfälliga ansökningar från lantbruksföretag om EU-stöd. Alla är överens om att reglerna för landsbygdsprogrammet måste bli enklare och nu har Jordbruksverket och Skogsstyrelsen lämnat ett förslag till regeringen om hur det bör gå till.
– Med enklare regler får man en större acceptans och fler blir intresserade av att ta del av åtgärderna, säger Niclas Purfürst, chef för landsbygdsavdelningen på Jordbruksverket.
Samtidigt konstaterar han att myndigheternas möjlighet att styra stödet exakt dit de vill minskar.
Det blir svårare att nå den sista lilla biten på detaljnivå. Men ju spetsigare man vill ha inriktningen på ett stödsystem, desto tyngre blir det också administrativt.

Höjd kompetens

För att landsbygdsprogrammets mål ska uppfyllas behöver landsbygdens företagare bli kunnigare, anser de båda myndigheterna och föreslår därför satsningar på kunskapsöverföring och information. Rådgivning ska stärka jordbruksproduktionen och konkurrenskraften i skogsbygden.
Med bra rådgivnings- och informationsinsatser ökar förståelsen för åtgärderna och stödreglerna, menar Niclas Purfürst. Det gäller både för de grupper som ersättningarna riktar sig till och för allmänheten.
– Har du en högre kompetens bland företagarna kan de också kombinera lönsamhet och miljönytta på ett smartare sätt, säger han. Många av förenklingarna bygger på effektivare handläggning med hjälp av nya eller förbättrade e-tjänster. Ett exempel är elektroniska akter, som på ett drastiskt sätt skulle minska den administrativa bördan i kontakterna mellan myndigheterna och de företag som tar emot stödet.
– Det kommer att krävas en rejäl initial insats på myndigheterna, men det finns oerhört mycket att vinna på att det underlag de begär in blir rätt. Problemen som uppstår beror ofta på att man behöver komplettera handlingar.

Schabloner

Schabloner för utbetalning av miljöinvesteringar, företagsstöd och projektstöd ska också bidra till att handläggningen blir effektivare. Samtidigt innebär det att träffsäkerheten för de pengar som betalas ut kan bli mindre; vissa investeringar kommer att tilldelas för höga belopp, andra kommer att ersättas med för små.
Revisionsrätten har efterlyst en tydligare koppling mellan målen för programmet och de beviljade projekten och investeringarna. Det gör att Jordbruksverket och Skogsstyrelsen föreslår tydliga prioriteringar och klarare riktlinjer om vad man kan söka pengar till och de mål landsbygdsprogrammet ska uppnå.
Förslaget till enklare regler hamnar nu på regeringens bord. Hur slutresultatet blir beror också på hur EU till slut väljer att utforma villkoren för strukturfonderna i den nya programperioden.
– Jag hoppas att det klarnar i höst, säger Niclas Purfürst.
Lämna en kommentar