EU: Från ett globalt perspektiv så är EU:s regionalpolitik och sammanhållningspolitik förhållandevis billiga att driva. Den genomsnittliga administrativa kostnaden motsvarar mellan 3 och 4 procent av politikens samlade utgifter vilket är mindre än vad Världsbankens projekt, FN:s Utvecklingsprogram och satsningar gjorda av IMF lyckas prestera. Det är en av slutsatserna som dras i rapporten ”Regional styrning i en global kontext – en översyn av styrningsmekanismer och administrativa kostnader” sammanställd av konsultföretaget SWECO.
Samtidigt, påpekas i rapporten, är de två politikområdena inte homogena. Det finns stora variationer i de administrativa kostnaderna. Det beror framförallt på hur finansiellt omfattande de olika programmen är och när i programperioden man tittar in. Ett exempel är att program som syftar till förbättrad infrastruktur överlag är mindre kostsamma än program med syfte att stärka innovationskraften eller forskning. All finansiell hantering, urvalet och kontrollen av de enskilda projekten, är också delar som är mycket arbetsintensiva och därmed kostsamma.
Vill EU-kommissionen satsa på några förbättringar så föreslår SWECO i sin rapport att man ska se över varje skifte mellan de olika programperioderna. Vanligtvis så krävs det nämligen att man ute i medlemsländerna ställer om sina administrativa rutiner och det är väldigt kostsamt. Otydligheter i programmen som sedan ska tolkas ute i medlemsländerna inbjuder också till förbättringar.
 
Länk till studien:
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar