EU: Förväntningarna på vad sammanhållningspolitiken kan leverera efter 2013 växer i samma takt som orosmolnen hopar sig över Europa och EU. Men vad kan politiken egentligen leverera? Just denna fråga fångade Willem Molle, forskare från Erasmusuniversitetet i Rotterdam, när han deltog på Regional Studies Association (RSA) och EU-kommissionens gemensamma konferens ”Om framtidens sammanhållningspolitik”, och över hundratals papers presenterades och diskuterades. Molles slutsatser var att det finns ett betydande gap mellan vad sammanhållningspolitiken faktiskt förväntas lösa och de begränsningar som politiken i praktiken står inför, bland annat bristande konsistens. En del av förklaringen ligger i att den rådande sektorspolitiken fortfarande står stadigt och bara marginellt tar tillvara på de mest uppenbara synergieffekterna inom EU:s många politikområden. På regional nivå rekommenderar Molle regionerna att koncentrerar sig på att bli tydliga i sin roll och i högre grad fokusera sina samarbetsinitiativ till väl avgränsade områden. Ett överordnat mål borde vara att visa på vikten av en större samordning på alla samhällsnivåer och endast acceptera de nationella program som visar att regeringarna gjort sin hemläxa, det vill säga förankrat sitt program och tagit tillvara samordningsvinster över sektorsgränserna.   Länkar till konferensen:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar