EU: Fram tills 2009 har EU:s 27 medlemsländer förbrukat 93 miljarder euro av de samlade medlen i EU:s Social, Regional och Sammanhållningsfonder. Det motsvarar 18 månaders aktivt utnyttjande och utgör 27 procent av den totala budgeten för perioden 2007 – 2013. Dessa uppgifter finns att läsa i EU-kommissionens Strategirapport för 2010 som handlar om hur fonderna använts och programmen genomförts så här långt.
I rapporten nämns också att den största andelen av de förbrukade medlen har gått till forskningsstödjande insatser och stöd till innovationer i små och medelstora företag, nya stödformer till samma målgrupp, nya strategier för en aktivare arbetsmarknadspolitik och livslångt lärande. Medlen har också gått till att skapa ny infrastruktur för utbildning och hälsovård.
Man har också upptäckt att det fanns en rad systemfel inbakade i programmen. Bland annat nämns att en rad beslut blev försenade och togs efter det att perioden startat, vilket försenade hela arbetet. En annan viktig orsak till fördröjningarna var ändringar i regelverken som innebar att medlemsänderna måste anpassa sina kontrollsystem. Man har också haft svårt att administrativt hantera övergången mellan programperioderna.
Slutligen påverkades början av programperioden av den stora krisen som kom 2008. Vid det tillfället tog EU-kommissionen ett beslut om att sammanhållningspolitiken skulle användas för att ”stimulera till investeringar i realekonomin”. Det innebar att man ute i medlemsländerna prioriterade att få folk i arbete och så aktivt som möjligt stötta en omställning av näringslivet så att de skulle kunna gå stärkta igenom krisen. Enligt rapporten så har de här åtgärderna varit lyckosamma. Samtidigt upplevs de ursprungliga nationella strategierna fortfarande relevanta.
 
Länk till rapporten:
 
Länk till den svenska sammanfattningen:
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar