EU: Ingen ska tro att EU:s jordbruks- och landsbygdspolitik är färdig för nedmontering. Inget kan vara mer fel. Det var kärnan i budskapet från EU-kommissionären Mariann Fisher Boel, som har ansvar för dessa frågor, då hon den 10 november talade i Bryssel om tankegångarna kring den gemensamma jordbrukspolitiken (kallad CAP, Common Agriculture Policy) efter år 2013.
Merparten av de förändringar hon anser nödvändiga handlar om anpassningar till ett mer oförutsägbart klimat där EU måste erbjuda jordbruket stöd vid katastrofer. Likaså nämner hon hur viktigt det är att tillgången på livsmedelsproduktion säkerställs lokalt även i framtiden.
– Vi kan inte förlita oss på att mat produceras på ett fåtal platser världen över när vi vet att dessa kan slås ut av sjukdomar eller katastrofer på grund av väderförändringar. Det vore ett allt för högt spel, säger hon.
Dagarna för den kraftfullt reglerade jordbruksmarknaden är trots detta över, poängterar Fisher Boel, som i samma andetag säger att någon total avreglering eller några omfattande budgetnedskärningar kan det inte bli tal om. Snarare omprioriteringar som kan bidra till att marknaden fungerar bättre och att krissituationer kan mildras.
För att klara den här balansgången så tänker kommissionären sig att en ny jordbrukspolitik måste bygga på en rad mål som är mycket tydligare än de som finns i dag. Annars vinner man inte befolkningen stöd och får politisk legitimitet, menar hon. Risken man då tar är att det blir en fajt mellan länderna och regionerna om hur medlen ifrån fonden kan komma att delas upp. Men den fajten tycker kommissionären att EU-kommissionen måste våga ta. För att fortsätta på den inslagna vägen är inte möjligt i längden, anser EU-kommissionären Mariann Fisher Boel.
 
Läs mer: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/522&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar