EU: Europa har sedan mer än ett halvår tillbaka ett parlament som kan ta spjärn mot ett fördrag som betyder ökad makt. En möjlighet som den tidigare EU-kommissionären och numera EU-parlamentarikern Danuta Hübner inte tänker försitta!  

Efter sex år vid makten som EU-kommissionär med ansvar för kommissionens arbete med regional utvecklingspolitik fick polskan Danuta Hübner 2009 möjligheten att kandidera till EU-parlamentet, för de polska konservativa. I den nya sitsen har hon full koll på parlamentets utskott för regional utveckling där hon är ordförande, men också på specialgruppen som sysslar med frågan "En hållbar union efter 2013 (SURE)". Gränsbrytning fick möjligheten till en mer ingående intervju med henne under Open Days.
 
Mer makt – större ansvar
Som parlamentariker så ser vi en tydlig skillnad mellan perioden före och efter fördraget.
– Vi har klart större inflytande på hur lagar och regleringar ska utformas. Vi blir inte längre bara tillfrågade. Vår nya position gör det möjligt för oss att påverka den offentliga debatten. Samtidigt måste vi nu inse och ta vårt ansvar på ett nytt sätt, säger Hubner.
Och hon vet vad hon talar om, för parlamentets ledamöter kommer denna höst prövas i en rad frågor som alla har stor betydelse för framtiden, EU:s kommande politik för sammanhållning, den långsiktiga budgeten efter 2013 och följderna av EU:s nya innovationspolitik är bara några exempel som alla kommer få stor inverkan på EU:s regionapolitik.
 
Samla fonderna under samma hatt
EU kommissionären Johannes Hahn, ansvarig för regional utveckling, har under hösten gjort gemensam sak med tre andra kommissionärer för att få till ett gemensamt ramverk för de olika fonderna. Hur ser du på den saken som EU-parlamentariker?
– Det här är något som jag kämpade för länge redan under tiden som kommissionär. För egen del så hoppas jag att vi parlamentariker ska kunna matcha deras arbete genom att stötta arbetet och även på sikt omforma våra egna utskott på motsvarande sätt.
Samtidigt påpekar Danuta Hübner att hon saknar forum inom parlamentet där man på ett mer sammanhållet sätt kan ta upp de horisontella aspekterna av budgetarbetet, det vill säga hur olika politikområden faktiskt berör eller hakar i varandra. Ett sådant forum skulle samtidigt helt naturligt beröra den territoriella dimensionen av EU:s samlade politik.
– Vi skulle mycket enklare kunna föra in och väga samman EU-parlamentets olika kommittéers uppfattningar i olika frågor och på så sätt stärka kommissionens röst i den politiska debatten.
Svaga regioner behöver få ”kritisk massa”
Genom det nya EU-fördraget så kommer den så kallade territoriella dimensionen få en allt större betydelse. Vad tror du detta kommer få för betydelse för utvecklingen av städer och landsbygd?
– Jag skulle vilja bredda perspektivet och påstå att de utmaningar som ryms i spänningen mellan städer och landsbygd bara är en aspekt av en större problemantik nämligen den mellan regioner som fungerar som lokomotiv och de regioner som hamnar på efterkälken.
 
Hübner poängterar hur viktigt hon tycker det är att man både från EU och på nationell nivå investerar mer i de regioner som släpar efter, efteråt. Annars kan man ju inte så att säga hänga på dem på dragloken. Det behövs helt enkelt ett visst mått av ”kritisk massa”, det vill säga viss standard på vägnät, viss närvaro av högre utbildning, offentlig service etcetera i de mer utsatta regionerna om de starkare regionerna ska kunna hjälpa till. 
– Jag kan se att det ni nu gör kring digitalisering och IT exempelvis uppe i Norrland är ett riktigt gott exempel på vad man kan göra för att få till denna kritiska massa men också leverera nya tjänster på ett innovativt sätt.
 
Stärkt flernivåstyrning via digital agenda
Hur tänker du dig att EU ska göra för att bättre involvera övriga samhällsnivåer under nästkommande programperiod genom så kallad ”flernivåstyrning”?
– Ett viktig del i detta arbete kommer vara kring den så kallade digitala agendan och förverkligandet av e-government. Kan vi dra nytta av informations- och kommunikationsteknologins alla möjligheter så kan denna process skyndas på. Men det går långamt i södra Europa. Annars så tror jag att detta är den bästa vägen.
Vad tror du kommer ut av den långsiktiga budgetprocessen efter 2013?
– Under denna månad väntar vi på att EU-kommissionen ska presentera sin så kallade budgetöversyn. Troligtvis så kommer det visa sig att behovet av att reformera arbetet är stort. Det jag är orolig för är att det i dag finns starka krafter, både inom parlamentet och i medlemsländerna som vill åternationalisera regionalpolitiken. Vilket gensvar de får för sina krav återstår att se. Vad som möjligen talar för att sammanhållningspolitiken blir kvar är om vår röst från parlamentet får det genomslag som vi hoppas, säger Danuta Hübner.
 
Läs mer om EU:s digitala agenda:  
Läs mer om e-government inom EU:
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar