SVERIGE / KOMMUNER: I Göteborgs innerstad pågår ett 40-talet strukturfondsprojekt finansierade med hjälp av EU-medel. – EU-projekten är ett bevis på att Göteborgs stad satsar på utveckling som är intressant för hela Europa, säger Petra Senthén på International Relations Office.

Petra och kollegan Katja Knuutinen stödjer och koordinerar strukturfondsprojekten utifrån internationella enheten på Göteborgs stadskansli. – Vi har ett nära och gott samarbete med de medarbetare som finns i förvaltningar och bolag. Petra förklarar att det inte är någon skillnad mellan de initiativ som Göteborg satsar på av egna pengar och de projekt som stöttas av EU-fondpengar. Men att EU-projekten skapar mervärde i Göteborgs stad som inte skulle ha funnits utan möjligheterna som EU-programmen medfört. – Det handlar till exempel om nya former av sektorsövergripande samverkan, innovativa arbetsmetoder. Och inte minst insikten att vår kommun påverkas och påverkar omvärlden – i detta fall EU och Europa. Säkerställa långsiktig utveckling Att integrera EU-projekten i linjeverksamhet har varit ett viktigt arbete liksom att säkerställa att man tar hand om de erfarenheter och processer som skapats. – Vi har delvis gjort en mycket användarvänlig sammanställning och presentation av alla projekt. I år satsar staden på att uppmärksamma just detta. Alla projekt har inbjudits att delta i ett par workshop för att formulera på hur EU-projekten bidrar till utveckling av stadens verksamhet vilket är ett av tre fokusområden för stadens internationella arbete. Under Kvalitetsmässan i Göteborg den 15-17 november kommer Göteborgs Stads monter att visa stadens utvecklingsarbete delfinansierat av EU. I samband med detta kommer ett så kallat Local Event hållas i form av ett frukostseminarium, där representanter från lokal, regional och EU-nivå deltar. Arrangemanget är direkt knutet till DG Regios Open Days i Bryssel. Det sammanfaller också med det vänortsmöte, som staden står värd för och som har tema Kvalitetsarbete, säger hon och fortsätter: – Parallellt samlar vi projekten kring tema "Dela med dig och få ut mer! Hur ditt strukturfondsprojekt bidrar till stadens utveckling". Bland annat genomför vi två workshops med metoden Open Space, dit alla strukturfondsprojekt är inbjudna. Syftet är att få ett så innehållsrikt underlag som möjligt inför Kvalitetsmässan i Göteborg den 15-17 november, då Göteborgs relativt stora monter kommer att fyllas enbart av information och inspiration runt kommunalt utvecklingsarbete delfinansierat av EU. Nära samarbeten och utbildningar – Under våren har svenska ministrar, EU-parlamentariker och kommissionär Malmström besökt flera av projekten, som också har fått ta plats under diverse politikerutbildningar i Göteborgsregionen, säger Petra Senthén. – Göteborgs Stad har ett nära samarbete med GR men också Västra Götalandsregionen. Genom samarbetet  

skapas större projekt som leds av GR och omfattar många GR-kommuner. Under hösten har till exempel Göteborgs Stad initierat utbildning för nyvalda politiker i GR-området med särskild tonvikt på sociala frågor. Utbildningen var mycket uppskattad då den gav handfasta exempel på hur en kommun kan jobba med EU-projekt. Dessutom har tre filmer gjorts där olika projekt själva berättade om sina erfarenheter. Enligt Petra får projektarbetet spridning även utanför landets gränser genom stadens kontor i Bryssel och sitt engagemang i internationella organisationer såsom Eurocities. Stadens har också nära kontakter med Stockholm och Malmö avseende urbana utvecklingsprojekt delfinansierade av EU. Krävs det ett viss mått av storlek och ekonomiska muskler för att en kommun ska kunna ta tillvara strukturfondsmedlen på det sätt som uppenbarligen lyckats med? – Vid årsskiftet genomförde Göteborgs Stad en stor reform genom att 21 stadsdelar blev tio. Alla stadsdelar har numera en utvecklingsavdelning med minst en utvecklingsledare som är specialinriktad på EU-projekt. Det är naturligtvis en mycket stor fördel. Dessutom finns många andra kompetenta och motiverade medarbetare t ex ekonomer och kommunikatörer som möjliggör ett samlat och kraftfullt arbete med EU:s strukturfonder. Internationella enheten är dessutom en förstärkning på central nivå, som underlättar ett kommungemensamt strukturerat EU-arbete. Därmed kommer EU-projekten närmare kommunstyrelsen, säger Petra. Årliga projektinventeringar Genom årliga projektinventeringar vet man också att strukturfondsprojekten i Göteborg fokuserar på hållbar urban utveckling, arbetsmarknad och kompetensutveckling. I slutet av året har många av projekten kommit så pass långt i sitt genomförande att de kan uppvisa konkreta resultat. – Redan nu ser vi att resultaten är mycket positiva och inte minst direkt länkade till långsiktiga satsningar som Västsvenska infrastrukturparketet, lokala miljömålet Begränsad klimatpåverkan (koldioxid) och färre unga arbetslösa. Länken till EU2020 och kommande programperiod blir allt tydligare, avslutar hon.   Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Lotta Ekberg  

Lämna en kommentar