EU: Gränsbrytning har träffat EU:s kommissionär för regionalpolitik, Johannes Hahn, i Bryssel för ett samtal om framtidens regionalpolitik.  

I höst kommer EU:s framtida sammanhållningspolitik nagelfaras mer än någonsin. Så hur tänker sig EU:s kommissionär för regional utveckling göra för att säkerställa att politiken överlever? – Om vi tydligt och konsekvent presenterar den framtida regionalpolitiken som det sätt som EU2020-strategin bäst genomförs, är våra chanser större att få acceptans för en fortsatt politik, säger Johannes Hahn till Gränsbrytning.
 
Under EU2020:s beskydd
EU:s regionalpolitik är starkt ifrågasatt. Vad talar för respektive emot att vi trots det får se en fortsättning efter 2013?
– I november kommer EU-kommissionen presentera sin femte sammanhållningsrapport. I den rapporten vill vi visa på det stöd som politiken faktiskt har idag och det är ett viktigt argument för en fortsättning. Men det är inte tillräckligt: Ska vi få gehör för en fortsatt regionalpolitik så måste politiken kopplas mycket närmare EU2020-strategin. Vi måste helt enkelt kunna övertyga om att det är just så som vi bäst bidrar till en smart, uthållig och inkluderande tillväxt, säger Hahn.
Enligt kommissionären måste EU:s regionalpolitik bli bättre på att få regioner att samarbeta, skapa fler gröna arbetstillfällen och bli mer kostnadseffektiva. Byråkratistämpeln måste helt enkelt bort.
 
Närmare samarbete – ökad effektivitet
Just nu pågår ett intensive arbete inför EU:s kommande långsiktiga budget efter 2013. Vad är det mest sannolika utfallet för sammanhållningspolitiken?
– Den här debatten kommer inte att bli enkel. Kommissionen kommer att tvingas fatta en rad svåra beslut och då ställs oundvikligt olika intressen mot varandra. Även här kommer EU-kommissionen fatta beslut utifrån EU2020-strategin. Lyckas vi knyta samman regionalpolitiken och tillväxtstrategin så är chanserna goda att sammanhållningspolitiken blir kvar i sin helhet. Sedan tror jag att EU:s olika politikområden har allt att vinna på att de redan på förhand knyts närmare varandra.  
 
Pakter får kommissionens stöd
Michael Schneider, tysk politiker i Regionkommittén och statssekreterare med ansvar för Europafrågor i Sachsen-Anhalts delstatsregering, har utmanat EU-kommissionen att stödja så kallade territoriella pakter för att klara av att förverkliga EU2020-

strategin. Hur ser du på det förslaget ?

– Jag tycker att förslaget är mycket lovvärt. Att upprätta pakter mellan den lokala, regionala och nationella nivån skulle helt klart bidra till att komma tillrätta med en av de största svagheterna med Lissabonstrategin, nämligen det bristande ägarskapet på den lokala och regionala nivån. Territoriella pakter skulle också kunna bidra till att stärka kopplingen mellan sammanhållningspolitiken och EU2020-strategin.
 
IKT viktig för att nå målen
Vilken betydelse har informations- och kommunikationsteknologin (IKT) för att förverkliga sammanhållningspolitiken?
– IKT är och kommer i framtiden att bli en allt viktigare faktor för utveckling. Vi går mot en alltmer kunskapsbaserad ekonomi, där IKT är en av de avgörande tillgångarna. Inom EU måste vi skapa förutsättningar för att IKT skall finnas tillgängligt överallt, att det finns ett anpassat och fungerande regelverk och att människor har rätt kompetens för att kunna dra nytta av möjligheterna med IKT. Därför tycker jag att det är naturligt att regionerna använder sig mer av e-governance för att förverkliga sammanhållningspolitiken. Vi från EU-kommissionen kommer också att göra vad vi kan för att förverkliga den digitala agendan. För egen så tror jag att det behövs fler privata investeringar i IKT-satsningar så att de offentliga budgetramarna inte bromsar upp den lokala och regionala utvecklingen.
 
Först utvärdera – sedan avgöra
Hur ser du på makroregionernas betydelse. Kommer vi att få se fler makroregioner efter Östersjön och Donau?
– Makroregionernas främsta styrka är att kunna erbjuda gemensamma lösningar på problem som ytterst sett är globala, till exempel globaliseringen, miljön eller den demografiska utvecklingen. Vår hållning i EU-kommissionen är att vi först vill utvärdera de befintliga strategierna innan vi ger klartecken för fler regioner.
Kommer makroregionerna även efter 2013 vara hänvisade till nationellt bundna strukturfonder?
– Ja, även om makroregionerna också i fortsättningen kommer att kunna få stöd från transnationella program så kommer merparten av pengarna sannolikt från regionalt och nationellt håll.
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar