GLOBALT: EU:s nya innovationsstrategi kommer i sin nuvarande tappning inte få EU att hämta in USA:s försprång, menar professor Luc Soete vid Maastricht universitet. Han varnar också för att unionen, genom strategins ensidiga fokus, riskerar att bli omkörda av kineserna.  

Den 6 oktober presenterade EU sin nya innovationsstrategi, ”innovationsunionen”, som syftar till att snabba upp de processer som skapar nya produkter och tjänster. Satsningarna förväntas skapa nya jobb och bidra till unionens omställning till mer hållbara samhällsstrukturer. Men sett utifrån en global utveckling så brister strategin på en rad områden, menar professor Bengt Åke Lundvall (ekonomi) vid Aalborgs universitet i Danmark och professor Luc Soete (ekonomi) vid Maastricht universitet i Nederländerna. De är båda öppet kritiska till vad den nya strategin egentligen ska kunna åstadkomma.
 
Privat kapital en nyckel
Enligt Soete speglar den nuvarande strategin visserligen en rad globala trender, såsom investeringar i utveckling, värdeskapande processer och mer fokus på efterfrågan, och är i den meningen ett steg i rätt riktning. Men strategin brister på flera avgörande punkter. EU kommer med den här strategin knappast komma ifatt USA, som är världsledande på innovationer.
– Vad som saknas i Europa är strukturer för att kanalisera privat kapital till innovativa miljöer. Det kan man i USA men inte i Europa och detta problematiseras inte i strategin.
Det är också på detta område som Europa håller på att bli omkörda av kineserna, varnar Soete.
Allt för generell
I en artikel (China's 2020 policy trumps EU plan, says innovation guru) publicerad den 26 oktober i nättidningen EurActive får Soete medhåll av professor Bengt-Åke Lundvall. Även han ställer sig kritisk till strategin, men använder andra argument. I strategin föreslås visserligen inget okontroversiellt, menar han, men frågan är hur den kan omformas till något som kan bli vägledande i praktiken. Den europeiska strategin, i jämförelse med den kinesiska, är alltför generell i sina ansatser. Enligt Lundvall borde den i stället tydligare peka ut olika policys anpassade till olika sektorer och till olika typer av regioner. Slutligen tycker han att rekommendationerna i alltför hög grad utgår från att initiativen ska tas i en akademiska miljö. Lundvall själv tror mer på att stötta innovationer ute i verksamheterna, där detta är en del av det dagliga lärandet.
– Bara genom att låta strategin genomgå en helomvändning – med fokus på regionerna, medlemsländerna och grupperingar som allra mest exponeras för globaliseringen – så kan den bidra till att forma ett hållbart Europa, säger han i intervjun.
 
Länk till intervjun med Lundvall:
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar