EU: Revisionsrätten, den EU-myndighet som granskar att unionens pengar används korrekt och effektivt, väntas rikta skarp kritik mot sammanhållningspolitiken nästa vecka. Andelen felanvända pengar har nämligen ökat kraftigt jämfört med i fjol. Men enligt EU-kommissionen kommer det att bli färre fel i framtiden, i och med reformerna av sammanhållningspolitiken.

På tisdag släpps revisionsrättens årliga rapport, men redan nu har siffrorna sipprat ut i EU-medier. Enligt den Brysselbaserade tidningen European Voice kommer rapporten till slutsatsen att sammanhållningspolitiken är det mest oroande politikområdet: Medan felnivån minskar inom de övriga utgiftsområden så ökar den för sammanhållningspolitiken.   Dubbelt så vanligt med fel i sammanhållningspolitiken

Den genomsnittliga felnivån för alla politikområden, exempelvis utlandsbistånd, jordbrukspolitik och administration, landar på under 4 procent för utbetalningarna som gjorts 2010, enligt European Voice. För sammanhållningspolitiken är felnivån nästan det dubbla: 7,7 procent, enligt samma källa. Det är också en kraftig ökning mot 5,5 procent för 2009.

Att andelen fel ökar inom just sammanhållningspolitiken tros bero på att själva utgiftsnivån ökat i och med att slutet på EU:s sjuåriga programperiod närmar sig och att det finns mer pengar tillgängliga. Felnivån förväntas vara fortsatt hög ända till 2013.

Ton van Lierop, EU-kommissionens talesperson för regionalpolitiken, bekräftar att fler fel upptäcks inom sammanhållningspolitiken jämfört med andra EU-program. Han ser två förklaringar till detta: Dels finns mer pengar i sammanhållningspolitiken (ungefär en tredjedel av den samlade EU-budgeten) och dels delas förvaltningen av fonderna mellan EU-kommissionen å ena sidan och medlemsländerna och regionerna å andra.

  Bonus ska ge bättre program

van Lierop tror att felnivån kommer att minska ifall kommissionens

föreslagna förändringar av sammanhållningspolitiken går igenom. Ett av förslagen är att ha en ”prestationsreserv” på fem procent av regionstödet, en slags bonus som tilldelas länder som levt upp till sina åtaganden. Det ger större incitament för länder och regioner att satsa på bra program och se till att de är välskötta, säger van Lierop.

Genom partnerskapsavtal mellan kommissionen och medlemsländerna, där större klumpsummor ska gå till satsningar på färre åtgärder, kommer felen bli färre, tror van Lierop, och poängterar att de många felen inte behöver vara avsiktliga.

Ett typexempel på den sortens fel som är vanliga är enligt revisionsrätten byggandet av en väg med pengar från den regionala utvecklingsfonden, där kontraktet inte först gått ut på offentlig upphandling och/eller där leverantören fakturerat för arbete som inte fanns med i kontraktet.

Tre fjärdedelar av alla fel beror på brister i offentlig upphandling, enligt revisionsrätten. Vilka länder, regioner och programområden som oftast gör fel vill rätten inte svara på utan hänvisar till den kommande rapporten.

  Inte mer kontroll i kommissionens reformförslag

Det är medlemsstaterna själva som kontrollerar att EU-pengarna används rätt och som sedan rapporterar tillbaka till EU-kommissionen. Om fel upptäcks så avbryts det aktuella programmet – något som hittills aldrig har hänt i Sverige – och de pengar som redan har använts dras ifrån kommande utbetalningar.

– I slutändan betalas alla pengar tillbaka, säger Ton van Lierop.  

I kommissionens förslag till ny sammanhållningspolitik förblir själva kontrollsystemen mer eller mindre detsamma.

– Det är samma kontrollsystem. Det som ändras [i den nya sammanhållningspolitiken] är att varje region ger en försäkran om att uppfylla kraven, säger van Lierop.

Förra året konstaterade revisionsrätten att kontrollen i medlemsländerna inte var tillfredsställande och att rapporteringen mellan de nationella myndigheterna och kommissionen lämnade mycket att önska. Trycket på EU-kommissionen och medlemsstaterna väntas öka när revisionsrätten presenterar sin rapport för 2010 på tisdag.

  Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Sigrid Melchior

Lämna en kommentar