SVERIGE / REGIONER: Arbetet med regionala utvecklingsstrategier och tankarna om den kommande sammanhållningspolitiken går hand i hand. Det står klart när regionförbund och länsstyrelser nu meddelar regeringen vad de vill med EU:s regionalpolitik.  

Länsstyrelsen Västernorrland har just skickat sin redovisning till regeringen om de prioriteringar man vill göra i länets regionala tillväxtarbete från och med 2014. Uppdraget har sammanfallit med slutfasen i arbetet med att utforma en ny regional utvecklingsstrategi.

– Det finns en betydande samstämmighet. Även om strategin också omfattar de närmaste åren 2011-2013 är länsstyrelsens bedömning att den också är giltig som riktlinje för länets regionala tillväxtarbete fram till 2020, konstaterar Lars-Gunnar Rönnqvist, planeringsdirektör på länsstyrelsen.

Folkmängden i Västernorrland har de senaste fem åren minskat med 0.5 procent (drygt 1 100 invånare), medan den i hela riket ökat med 4,1 procent under samma period. Andelen av befolkningen i länet som är 65 år och äldre uppgår till 21,8 procent jämfört med 18,5 procent i riket. Medellivslängden för män är 77,8 år – kortast i landet. Medellivslängden för kvinnor är 82,4 år – näst kortast i landet.

Den här bilden vill länsstyrelsen ändra på, bland annat genom att locka nya invånare med hjälp av förbättrade möjligheter för nyetablering av företag. Folkhälsan ska stärkas i alla befolkningsgrupper.

”Till detta krävs ett modernt näringsliv, kompetent arbetskraft och företagande samt funktionell och anpassad service. Vi behöver stärka vår stolthet över och vidareutveckla de attraktiva boende- och naturmiljöerna i länet” heter det i dokumentet.

    Mera spets

Västra Götalandregionen slår fast att ”sammanhållningspolitiken ska vara tydligt innovationsorienterad och stimulera till smart, hållbar tillväxt för alla i enlighet med EU:s strategi EU2020.” Regionen framhåller också att EU-medlen inte bör spridas ut för mycket. Istället vill man ha ett spetsigare program med lokal och regional förankring.

– Det är för lite pengar för att sprida ut på alltför många områden. Det blir som att skjuta med hagelbössa istället för kulspruta, säger Sverker Berglund, enhetschef på regionutvecklingssekretariatet.  

Entreprenörskap och forskning och utveckling står högt på dagordningen i Västra Götaland, men också mer helhetstänkande i regionalpolitiken. ”Sammanhållningspolitiken måste också samordnas bättre med andra av EU:s politikområden som till exempel arbetsmarknad, forskning/innovation, landsbygd och transport.” skriver regionen i det dokument som levererades till regeringen i början av 2011.

Mer arbete väntar

Regionförbundet Jönköpings län är klart med sin sammanställning till regeringen, men den är medvetet ganska allmänt hållen.

– Vi är mitt uppe i RUS-arbetet som det ska fattas beslut om under 2012, säger Annelie Svenningsson Rydell, projektansvarig på Regionförbundet.

 

Den nya regionala utvecklingsstrategin i Jönköpings län kommer att fokusera på smart, hållbar och inkluderande tillväxt. Tanken är att strategin ska vävas samman med prioriteringarna i det regionala tillväxtarbetet.

– Vi har en lång process framför oss, konstaterar Annelie Svenningsson Rydell.

  Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Torbjörn Tenfält

Lämna en kommentar