SVERIGE / KOMMUN: Bara 20 kommuner och ett regionförbund är så kallade Millenniekommuner - långt ifrån de mål och ambitioner som finns. Gränsbrytning har frågat projektledare Irini Mavroudis hur väl millenniekommunsatsningen egentligen har lyckats i Sverige.

FN:s millenniemål har som ambition att halvera jordens fattigdom och hunger, och handlar om insikten att utvecklingen i världen angår oss alla. Målet inom Millenniekommunprojektet i Sverige är att 100 kommuner ska utnämnas på tre år, mellan 2010 och 2012.

– Det finns ett trettiotal kommuner som för dialog internt om de ska gå med i projektet eller inte. Dessutom har ytterligare ett par tre regionförbund visat intresse och är inne i en politisk förankringsprocess, säger projektledare Irini Mavroudis.

  Egna val styr Millenniekommunerna väljer själva hur de kommunicerar millenniemålen och sitt eget hållbarhetsarbete. Av Millenniekommunerna har bland annat har Kalix och Seven satt upp läsningar av pjäsen SEVEN. Älmhult har en filmfestival med åtta filmer om FN:s millenniemål (en som relaterar till varje millenniemål) med efterföljande diskussioner och Ulricehamn har bjudit på Fairtrade-fika i stadshuset och berättat om millenniemålen och kommunens eget arbete. 

– I början av december ska exempelvis Vara Kommun ordna en egen utställning där de fokuserar på att relatera kommunens kärnfrågor till millenniemålen, säger Irini Mavroudis.

Men för att bli en Millenniekommun krävs det att den ansökande kommunen ska vilja bidra till att millenniemålen uppfylls. Där är det oftast kommunstyrelsen som fattar ett sådant viljebeslut. Därefter görs en analys av vad kommunen gör som är är till stöd för millenniemålen och sedan läggs informationen om millenniemålen och kommunens hållbarhetsarbete upp på kommunens hemsida.

Egna resurser avgörande Majoriteten av alla kommuner som kontaktas är intresserade av projektet. De erbjuds också gratis kommunikationsstöd. – Det är oftast en resursfråga som avgör om en kommun tar steget att bli en Millenniekommun eller inte. Ibland fastnar frågan på tjänstemannasidan eftersom tjänstemännen är överbelastade. Andra gånger är det politiken som vill ha mer underlag. I vissa fall tar den politiska förankringen flera månader. Någon kommun har tagit upp till ett år på sig att bestämma sig och fatta beslut. I andra fall har det gått på ett par månader, säger Irina Mavroudis.

Hon lyfter fram den nya Millenniekommunen Eskilstuna som ett bra exempel på ett snabbt och aktivt agerande: – De gjorde slag i saken och gjorde som första kommun kartläggning och nulägesanalys själva enligt instruktionerna på hemsidan.

 

Målet är att runt en tredjedel av alla svenska kommuner ska engagera sig i någon typ av kommunikation om FN:s millenniemål och relatera dem till arbetet på hemmaplan, både i kärnfrågor och om det finns internationella samarbeten man vill lyfta fram.

– Vi hoppas förstås att kommunerna ska se möjligheterna som projektet erbjuder, men har full förståelse för om de inte ser detta som en prioriterad fråga, säger Mavroudis.

Milleniemålen prioriteras inte

Trots att kommunerna får gratis stöd till positiv marknadsföring av sin verksamhet och möjlighet att sätta sin egen verksamhet i ett större sammanhang, som till exempel ett internationellt FN-projekt, tackar alltså långt ifrån alla kommuner ja. Enbart sex procent av Sveriges kommuner är idag Millenniekommuner. – Det är ju inte en kärnfråga som måste prioriteras, vilket är en utmaning för projektet. Å andra sidan har projektet bara pågått i nästan två år. Det är först nu som det börjar bli känt ute i landet.

Irini Mavroudis säger att hon märkt av en positiv respons på kontakten med regionförbund. Regionförbundet Södra Småland har till exempel valt att bli Millennieregionförbund, och Region Värmland har visat intresse för att bli nummer två att ansluta.

  – Regionförbunden kan spela en central roll i att samla kommunerna och till exempel hålla i kunskapshöjande konferenser med seminarier och föreläsningar, erbjuda plats för utställningar eller andra kulturevenemang, eller fungera som stöd i frågor som rör strategisk marknadsföring runt gemensamma utvecklingsfrågor i regionen. Vi ser fram emot att utöka vår verksamhet på den regionala nivån nästa år, avslutar hon .  

Fakta FN:s Milleniemål: Millenniemålen består av åtta mätbara utvecklingsmål, som världens ledare enats om och som ska vara uppnådda till år 2015. Dessa är: * Halvera jordens fattigdom och hunger * Se till att alla barn får gå i grundskola * Öka jämställdheten mellan kvinnor och män * Minska barnadödligheten * Förbättra mödrahälsan * Stoppa spridningen av hiv och aids * Säkra en hållbar utveckling * Öka samarbetet kring bistånd och handel

Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden:

Lotta Ekberg

Lämna en kommentar