FINLAND: I Finland har framförallt tre program bidragit till att de finska regionerna numera har en bättre insikt om sina styrkor och svagheter. Anledningen är att Arbets- och näringsministeriet låtit utvärdera en rad program för perioden 2007-2009. Då har det visat sig att regioncentraprogrammet tillsammans med den regionala landsbygdsdelen gett regionerna allra mest.
En av framgångsfaktorerna i dessa program har varit finansieringssättet som bidragit till att ge programarbetet en bra start och dessutom varit tillräckligt flexibelt för att regionerna ska kunna satsa där de lokala behoven funnits. Dessutom har arbetet framförallt skett i nätverk, både inom och mellan regionerna, vilket visat sig väldigt effektiv för att få ut största möjliga växelverkan mellan de regionala aktörerna.
I vissa fall har byråkratin visat sig vara ett hinder, speciellt i landsbygdsprogrammet, där administrationen tagit en allt för stor andel av de pengar som avsatts för programmet.
 
Läs mer:
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar