SVERIGE / LANDSTING: Flernivåstyrning bygger på dialog och samverkan och sammankopplade beslut. I takt med regionernas ökade betydelse har flernivåstyrning blivit allt viktigare. Men frågan verkar inte stå högt på agendan i de politiska partierna.  

Det finns olika sätt att beskriva flernivåstyrning. Det beskrivs som en styrningsform som inkluderar flera olika parter. Beslutsfattande sker på lokal, regional och statlig nivå, där aktörer från såväl offentlig, privat som ideell sektor påverkar besluten.

En annan beskrivning är att när olika nivåer i den offentliga politiken och förvaltningen samordnas och samtidigt samverkar med andra självständiga organisationer, myndigheter och andra aktörer kallas det för flernivåstyrning. 

  Ett krav som utmanar Genom flernivåstyrning ska möjligheter öka för regioner och kommuner att tillsammans med staten delta i utformningen av inte bara den nationella politiken utan även den europeiska.

Inom centerpartiet svarar Ulrika Wienecke, som är sakkunnig på området, att en utmaning med EU-kravet om en bättre samordnad politisk styrning över samhällsnivåerna, är att på ett bra sätt inkludera alla intressen och allt engagemang, inklusive det civila samhället och medborgarna utan att frångå behoven av transparens och ansvarsutkrävande. 

− Det handlar i stor utsträckning om ökad öppenhet, alltifrån deltagande i EU-kommissionens samråd (för att komma in tidigt i processen, då det fortfarande finns möjlighet att påverka, red. anmärk.) till att samtala om och diskutera EU-frågor brett i samhället. Här finns brister i Sverige, trots att EU-frågor i stor utsträckning har direkt bäring på nationellt såväl som regionalt och lokalt beslutsfattande och lagstiftning, säger Ulrika Wienecke.

Många frågor hör hemma överallt Ulrika Wienecke anser att det inte går att enkelt säga vilka politiska sakområden som hör hemma på vilken beslutsnivå. Miljöpolitiken, som både kan vara mycket lokal och i högsta grad internationell till sin karaktär, är ett exempel.

Är ni inom ert parti helt överens i dessa frågor? Finns det någon politisk nivå (lokalt, regionalt, nationellt, EU) inom ert parti som driver dessa frågor mer än de andra? − Jag tror att vi är överens, har inte uppfattat andra strömningar eller åsikter. Nej det finns det inte.

Inte för mycket till EU Moderaterna meddelar via Kristina Hulting, Europapolitisk handläggare på Moderaternas Riksdagskansli att Moderaterna värnar om subsidiaritetsprincipen och arbetar aktivt i såväl

 

ministerrådet och Europaparlamentet som i riksdagen för att se till att EU inte fattar beslut som borde fattas på nationell nivå eller regional nivå. − Det är viktigt att frågorna inte hamnar på fel beslutsnivå. Givetvis måste beslut samordnas mellan olika nivåer så att det blir så bra som möjligt för medborgarna. Men vi anser att varje land äger sin samordningsprocess, om hur man på effektivaste sätt samordnar sig för att genomföra beslut.

Gränsbrytning kontaktade även Socialdemokraterna för ett svar, men fick inte kontakt med rätt person att svara på frågan om flernivåstyrning.

Det har också tidigare framförts kritik om att för många centrala verk och myndigheter inte prioriterar ett närmare samarbete med den regionala nivån.

 

Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden:

Lotta Ekberg

Lämna en kommentar