SVERIGE: Ska folkhälsoinsatserna vinna framgång krävs gott fotarbete. Det har bland annat Stockholms läns landsting insett där Centrum för folkhälsa allt mer tagit rollen som ”regional spindel”. – Bara det faktum att vi sitter i samma hus som Kommunförbundet liksom landstingets regionplanekontor med ansvar för planering och tillväxtfrågor gör att vårt arbete underlättas oerhört mycket, säger Lena Kanström, chef för Centrum för folkhälsa.

Folkhälsoarbetet i Sverige är ingen ny företeelse. Tvärtom så har det under årens lopp tagit sig  olika skepnader både på kommunal och landstingskommunal nivå. Vad som däremot påtagligt ändrats under de senaste 10 – 15 åren är att insatserna liksom rollerna ändrat karaktär.

– Det handlar mycket om låta folkhälsofrågorna bli en integrerad del inom andra politikområden. Därför krävs det i dag att vi arbetar mer strategiskt, med till exempel erfarenhetsutbyte mellan länder inom Europa, och inte bara operativt, säger Lena Kanström.

Tilltagande skillnader

Förändringarna inom folkhälsoarbetet speglar enligt henne dels en mer mångfacetterad problembild men också en annorlunda politisk inställning.

– I det stora hela ser vi en positiv utveckling av folkhälsan. Folk lever längre och dödligheten i till exempel hjärt- och kärlsjukdomar har minskat, säger hon.

– Samtidigt har vi nya trender som delvis speglar våra nya levnadsvanor; Här kan nämnas att andelen överviktiga ökar liksom antal allergiker och astmatiker.

Lena Kanström nämner även att ungdomar är mer utsatta i dag. Den psykiska ohälsan bland 18 – 25 åringar och en ökad alkoholkonsumtion bland kvinnor mellan 21 – 30 års ålder är två exempel. Samtidigt tror hon att dessa ökningar beror på det faktum att Stockholm är en storstad där trycket på de yngre är starkare.

Till storstadsbilden hör även en högre och växande andel könssjukdomar som Lena Kanström anser bland annat hör samman med Stockholms närhet till de baltiska staterna.

– Befolkningens folkhälsa följer annars i hög grad vilken socialgrupp man tillhör liksom var man är bosatt. I en storstad som Stockholm märks dessa skillnader mycket tydligare än i andra delar av landet eftersom ytterligheterna, både de som mår bäst och sämst, tenderar att dras hit.

I Norrbotten är situationen något annorlunda. Annika Nordstrand och Kerstin Sandberg, båda utredare vid landstingets folkhälsoenhet berättar att situationen klart förbättrats under de senaste åren. Samtidigt ligger länets ohälsotal långt över andra län. Men här är förklaringen en högre arbetslöshet än landet i övrigt liksom den höga andelen förtids- och sjukpensionärer.

Vi anser också att den psykiska hälsan bland unga kvinnor, barn och ungdom uppmärksammas, säger de till Gränsbrytning.

Strategisk koordinator

I Stockholmsregionen liksom i Norrbottensregionen agerar landstingen i dag som strategiska koordinatörer.

– Den operativa delen står i de flesta fall kommunerna själva för, berättar Lena Kanström. Landstingens roll handlar enligt henne allt mer om att samordna insatser, utgöra en kunskapsbank för att inhämta kunskap, utveckla metoder samt informationsspridning.

– Vår folkhälsopolicy från 2005 innebär att vi i dag arbetar för att all verksamhet inom landstinget ska genomsyras av en folkhälsoaspekt; allt ifrån kollektivtrafiken, arbetsmiljön till vårt tillväxtarbete, säger hon.

Här nämner hon även det direkta stödet till regionens 26 kommuner som fördelas efter behov samt hur avancerade insatser kommunerna valt att driva.

– Sedan underlättas givetvis vårt arbete inom Centrum för folkhälsa av det faktum att Kommunförbundet liksom landstinget regionplaneavdelning sitter i samma hus, Lena Kanström.

Internationell samverkan

Nu stannar inte landstingets folkhälsoarbete vid regiongränsen. Sedan en längre tid är man med i det europeiska nätverket ”Healthy cities”. Nätverket startade upp i slutet av 1980 talet och omfattar i dag sammanlagt 70 städer. Från Sverige finns Stockholm och Helsingborg med.

Lena Kanström berättar att man i nuläget satsat på tre teman: hälsosam stadsplanering, hälsokonsekvensbeskrivningar samt hälsosamt åldrande. Det är på dessa områden som man anser sig ha mest att lära av varandra – Stockholms läns landsting har även varit med i olika EU projekt och bidrar i dag med expertis till bland annat WHO, så jag tycker nog att vi är väl företrädda, säger hon.

Forum för projektmakare

En sista länk i detta strategiska arbete är enligt Lena Kanström Forum för folkhälsa som i år hölls i Stockholm den 5-6 oktober.

Detta är en öppen mötesplats för allehanda aktörer; alltifrån Apoteket, arbetsförmedlingar till kommuner och ideella organisationer där projektmakare från olika sammanhang lär av varandra, säger hon, och avslutar:
Som kunskaps- och kontaktbrygga över sektorsgränserna är detta forum oerhört viktigt för oss och med säkerhet för hela folkhälsoarbetet i Sverige.

Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar