Norska regioner utgår från näringslivets behov när de samarbetar med företagare och forskare för att få fart innovationsarbetet. Ibland hämtar de också inspiration från Sverige och andra länder.

I en tioårig satsning har den norska regeringen gett regionerna i uppdrag att stödja utvecklingen av nya idéer i lokala och regionala företag.
Vi samlar företrädare för näringslivet, forskningsmiljöer och det offentliga för att tillsammans identifiera realistiska projekt som passar för forskning.
Utgångspunkten är att innovationerna behövs i näringarna, säger Hilde Uppstad, ansvarig för arbetet med innovationer i Rogaland fylkeskommun.
Rogaland är ett av de 15 fylken som ingår i VRI (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) – det statliga forskningsrådets särskilda satsning på forskning och innovation i norska regioner. Förutom att samla lokala och regionala aktörer vill VRI stärka regionernas band till nationella och internationella nätverk inom forskning och regional utveckling.
– Här satsar vi på mat, energi, maritima näringar och hälsa, säger Hilde Uppstad.

Kompetensmäklare

En av de metoder Rogaland valt för att stimulera innovation är att utse ett tiotal så kallade kompetensmäklare. Det är personer som är strategiskt placerade i olika näringsområden och hjälper till med att identifiera forskningsprojekt och hitta rätt forskningsmiljöer. När man enats kring ett projekt är en vanlig väg att starta med en begränsad summa pengar direkt från VRI. När idén utvecklats går man vidare och söker mer pengar från till exempel Innovation Norge, Regionale forskningsfond eller Norges forskningsråd. En utvärdering av de första tre årens VRI-arbete (2007-2010) visar att de flesta regioner varit bra på att starta innovationsarbete med små medel.
– Vi sätter igång projekt med hoppet att de växer och går in i större forskningsprojekt, säger Hilde Uppstad.

Regional förankring

Under förra året lyckades VRI Rogaland få fram 80 miljoner kronor från andra källor till forskning om innovationer.
De företag som får chansen att dra fördel av innovationsforskningen måste vara förankrade i regionen. Forskningsmiljöerna kan man däremot hitta varsomhelst i världen.
– VRI har som ett av sina syften att bygga upp forskningsmiljöer regionalt. Det är viktigt för att samla på sig erfarenhet och användbara kunskaper.
Genom kontakter mellan universiteten i Stavanger och Lund har forskare och entreprenörer i Rogaland till exempel fått del av hur svenska kyrkor använder energibrunnar och värmepumpar för att få en mer klimatvänlig energiförsörjning.
I veckan samlades forskare och ansvariga för många av VRI-projekten runt om i Norge till en konferens i Kristansand. Ett tema för diskussionerna var hur VRI-forskningen kan stimulera till ökad internationalisering.
– Vi samarbetar bland annat med ett universitet i San Sebastian i Spanien. I Baskien utgår företagen från sina kunder i innovationsarbetet på ett sätt som vi har mycket att lära av, säger Arne Isaksen, VRI Agder.
Lämna en kommentar