SVERIGE / REGIONER: En ny svensk regionreform borde landa i sammanlagt åtta större regionkommuner. Det förslaget presenterade den så kallade sonderingsgruppen utsedd av Sveriges kommuner och landstings arbetsutskott under torsdagen den 3 mars för landets styrelseordföranden och oppositionsledare i landsting och regionförbund.  

Den 25 januari bad Sveriges kommuner och landsting (SKL) tre före detta regionpolitiker, Kent Johansson, (c) och Roland Andersson (s), båda ifrån Västra Götaland, samt Jerker Swanstein (m) från Skåne, att ingå i ett så kallat sonderingsteam. De skulle söka upp politiker i landsting, regionförbund och kommunalförbund på alla håll i landet. Uppdraget bestod i att göra sig en gemensam bild av hur långt man kommit i regionkommunfrågan på olika håll i landet. Först i torsdags förra veckan presenterade de sin rapport och lämnade ut den för diskussion bland berörda politiker.     Låsningar måste klaras ut Enligt sonderingsteamet finns det ett antal politiska ställningstaganden som måste göras i ett antal regioner som sitter på en nyckelposition för att processerna ska kunna fortsätta på andra håll. Som läget är nu så blir diskussionerna i kringliggande län delvis låsta eftersom alla inväntar besked. Ingen vill lämna kön med mindre än att skylten ”Kassan är stängd” hängs upp. Så är läget runt Stockholm, Skåne och Västra Götaland där stockholmarna bevisligen inte vill men där ett svar dröjer. I Västra Götaland och i Skåne har politiken däremot uttryckligen sagt att de ska ge besked innan sommaruppehållet.   Uppmärksamma statens process De tre före detta regionpolitikerna påminner samtidigt om att politiken inte får glömma bort vad som sker inom den statliga regionala förvaltningsprocessen. Politiken behöver av utredaren Mats Sjöstrand få besked om en tidsplan som ger tydliga förutsättningar för hur en regionkommunsprocess och den ny länsindelningsprocess ska kunna vävas samman. Den statliga utredaren behöver också berätta hur han ser på hur många län han tänker sig.   Fyra Hallandslösningar För ute i landet så förekommer det på flera håll diskussioner om att få bilda en ny regionkommun utifrån den befintliga länsstrukturen, med andra ord en Hallands- / Gotlandslösning. Detta alternativ är sällan huvudspåret utan diskuteras av en politisk minoritet. Så är läget i både Värmland, Jämtland och i Norrbotten. Möjligen utgör Jönköping ett undantag för där ät både socialdemokrater och moderater överens om ett sådant förslag men har övriga partier emot sig. Men väljer politiken att gå på det här spåret så anser sonderingsteamet att det är läge för varningsflagg! Deras bedömning är att det statliga regionala utvecklingsansvaret i ett sådant läge mycket väl kan läggas över på länsstyrelserna. En återgång till det som en gång varit.   Låt realistiska alternativ styra För att undvika det som sonderingsteamet uppfattar som stickspår och återvändsgränser så uppmanas politikerna att först och främst fullt ut bejaka Ansvarskommitténs kriterier. – Detta ser vi inte som något problem eftersom vi snarare upplever att fler politiker sluter upp bakom den hållningen i dag än vid det tillfället då kommittén presenterade sina slutsatser, säger både Kent Johansson och Roland Andersson. Sedan lämnar teamet en längre lista med goda rekommendationer så som exempelvis; begränsa diskussionerna till de alternativ som faktiskt är realistiska, involvera medborgarna, näringsliv, fack med flera för att få till en lokal förankringsprocess på hemmaplan utifrån verkliga fakta och släpp inte 2015 som en tydlig målgång. Hälso- och sjukvårdens dilemman menar de också kan lösas via avtal men glöm inte att ge de kommuner som vill byta län den uppmärksamhet de kan komma att behöva, resonerar teamet.   Dags att rita kartor Tillskillnad från tidigare utredningar och kommittéer så väjer inte sonderingsteamet för att nu rita en karta. Ett moment som tidigare har varit oerhört belastat och fyllt av tvivel och misstänksamhet, men nu nödvändigt och en hjälp till att bli mer konkret i diskussionerna. När de tre tidigare regionpolitikerna tar bladet från munnen så påpekar de samtidigt att detta är deras egna bedömningar utifrån sina tidigare erfarenheter men dessa  

förslagen till nya gränser bygger också på de samtal som förts ute i landet.   Ett samlat Norrland där de fyra nordligaste landstingen går samman är den mest realistiska lösningen anser teamet. Men detta förutsätter samtidigt att hög grad av självständighet där de nuvarande länens egna unika särdrag får förutsättningar att leva vidare och utvecklas. Ett samlat Svealand är också en lösning som faller sonderingsteamet i smaken där Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Örebro, Västmanland och Sörmland samlas under en och samma hatt. Eftersom Stockholms så här långt varit avvaktande / negativ i sin inställning så måste det respekteras samtidigt som det är hög tid för de kringliggande länen att öppna sig för varandra. Annars når de inte den befolkningsnivå som krävs, resonerar de tre herrarna.   Sonderingstemaet väljer utifrån samma logik att lämna Västra Götalands diskussioner med Värmland och Skånes avvaktande hållning som skäl till att släppa dessa delar av landet tillsvidare. I förslaget så förblir alltså Skåne en egen regionkommun och Värmland går samman med Västra Götaland. Kvar blir ett sydöstra Götaland där Östergötland, Kalmar, Kronoberg, Jönköping samt Blekinge går samman. De tre tidigare regionpolitikerna menar att detta skulle bli en stark aktör mellan Stockholm och Skåne. Men även här höjer sonderingsteamet ett varnande finger för att gå allt för snabbt fram. Inte minst med Jönköping där de största partierna faktiskt förespråkar en egen regionkommunslösning. Här måste olikheter verkligen ges tillräckligt med utrymme.   Vägen vidare Eftersom sonderingsteamets uppdrag saknar formell status så är de tre före detta regionpolitikerna mycket angelägna om att inte ge sina förslag större tyngd än vad de i verkligheten har, nämligen som ett inlägg i debatten. Men för att inte processen ska avstanna eller helt gå vilse så får också Sveriges Kommuner och Landsting en uppmaning om att inte stå vid sidan om utan erbjuda sitt konkreta stöd även i fortsättningen. Får sonderingsteamet som de vill så kan politikerna runt om i landet även vänta sig ett nytt uppföljande seminarium för en avstämning under september månad senare i år.   Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar