SVERIGE / STATEN: En ny plan- och bygglag och krav på kommunerna att uppdatera sina översiktsplaner. Men inga order från regeringen. Civil- och bostadsminister Stefan Attefall är försiktig när han tillämpar statens regionalpolitik.  

Statsrådet Stefan Attefall (KD) grillades när Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) nyligen höll ett seminarium i Stockholm. – Är det här tillräckligt jävlar anamma för att få igång en översiktsplanering värd namnet i kommunerna? undrade moderatorn Örjan Wikforss sedan Attefall redogjort för regeringens insatser.   IVA vill ha en genomgripande översyn av det svenska planeringssystemet, som man anser präglas av fragmentering och bristande samordning. – Sverige saknar en övergripande fysisk planering på regional nivå. Bostadssituationen kan inte lösas genom förtätning. Det behövs kommunövergripande lösningar, sade Örjan Wikforss, professor i projektkommunikation vid KTH och ledamot i IVA.   Stefan Attefall upprepade regeringens löfte om en högre takt i bostadsbyggandet och påminde om den nya plan- och bygglagen som träder i kraft den 2 maj. En modernisering av lagen ska göra plan- och byggprocesserna effektivare. Bland annat ska beslutade bygglov vinna laga kraft, så att den som fått bygglov kan planera sitt byggande utan att riskera överklaganden långt i efterhand. Samtidigt införs bestämmelser om att grannar och andra som berörs ska få ett meddelande när ett bygglov har beslutats, vad det innebär och hur länge den som eventuellt vill överklaga har på sig. – Med PBL, länsstyrelsernas nya roll och ökade krav på kommunerna att uppdatera sina planer kommer vi en bra bit, sade Stefan Attefall.   Inga dekret Kommunerna blir skyldiga att uppdatera sina översiktsplaner minst en gång per mandatperiod. Men hårdare än så var bostadsministern inte beredd att gå fram. – Det är känsligt att säga uppifrån att så här måste vi göra. Jag vill inte genomföra dekret – lösningar uppifrån blir inte alltid bra lösningar. Istället satte han stort hopp till en utveckling mot färre länsstyrelser och större geografiska områden i den regionala statliga förvaltningen. Det skapar i sig större möjligheter till en effektivare statlig regionalpolitik, menade han. IVA efterlyser även en nationell planmyndighet som kan ge större tyngd åt statens regionalpolitik. Bostadsministern nickade förstående men pekade i stället på att regeringen samlat en tidigare ganska splittrad bostadspolitik under en hatt och att den genom Boverket har goda möjligheter att till exempel sätta press på kommunerna att höja kvaliteten på sina översiktsplaner.   Malmö föredöme I rapporten ”Staden i fokus – fysisk samhällsplanering i praktik, utbildning och forskning” har IVA:s samhällsbyggnadsavdelning granskat storstädernas översiktliga planering. Medan både Stockholm och Göteborg får en hel del kritik för bristande samspel med den omkringliggande regionen får Malmö beröm. Även under seminariet lyftes Malmös planarbete fram som ett föredöme, bland annat för att utgå från trafikförsörjning och andra former av kommunikation i hela regionen när utbyggnaden av staden planeras. Stockholms nya stadsarkitekt Karolina Keyzer konstaterade att infrastrukturens betydelse också kommer att vara en viktig del i hennes arbete med att utveckla Stockholm till en modern stad. – Vi tittar mycket på hur vi ska samordna våra ytterstadsområden och då är det klart att infrastrukturen ligger till grund, sade hon.   Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Torbjörn Tenfält

Lämna en kommentar