SVERIGE: Sandviken och Gävle kommuner har valt olika sätt att arbeta med sin landsbygd. Men de har båda valt att se sina översiktsplaner som en förutsättning för att knyta landsbygden närmre sina stadskärnor. – Tanken är att det här arbetet ska öppna även för andra initiativ, menar både Göran Berfvenstam, planchef i Gävle och Kenneth Nyberg, landsbygdsutvecklare i Sandviken.  

Både Gävle och Sandvikens kommuner ingår i en större landsbygdsregion kallad Leader Gästrikebygden. Som de två dominerande kommunerna i området sätter de stor prägel på hela landsbygdsarbetet, även om området även omfattar Hofors och Ockelbo kommun. Men de gör det på olika sätt.
 
Bra villkor för boende
I Gästrikebygden har turismen stor betydelse i alla kommuner. Men landsbygden kring Gävle, som har totalt 93 000 invånare i kommunen, präglas i ännu större utsträckning av de stora arbetsplatserna. Här finns Lantmäteriet och högskolan inne i centrum, men även större företag som Ericsson. Det här har också satt sin prägel på landsbygdsarbetet.
– Hittills har vi arbetat enbart utifrån de frågor som de lokala utvecklingsgrupperna tagit upp, och vad som varit angeläget ute i företagarföreningarna på de mindre orterna, säger Göran Berfvenstam, planeringchef vid Gävle kommun, som poängterar att kommunen framförallt vill skapa attraktiva förutsättningar för att bo och arbeta på landsbygden.
 
Fördjupat samarbete mellan kommunen och de mindre orterna kring revideringen av den fysiska översiktsplanen blir också väldigt viktig, enligt planeringschefen. Ambitionen är att alla mindre orter runt om Gävle, utvecklingsgrupper och föreningar ska involveras.
– Vi hoppas också mycket på våra medborgarkontor på de mindre orterna. Efter årsskiftet är tanken att det via dem ska bli enklare för lokala grupper att få direkt kontakt med kommunen.
Lars Engstrand, näringslivsutvecklare i kommunen och kommunens representant i Leader Gästrikebygden, nämner andra behov. Han hoppas att samarbetet över kommungränserna ska öka.
– Vi behöver varandra och vi behöver framförallt bli bättre på att samarbeta om vi ska kunna öka besöksnäringen, som är en av de växande näringarna på landsbygden.
Engstrand är upptagen av hur den lilla orten Norrsundet utanför kommunens stadskärna ska kunna överleva. Bruket på orten har nämligen lagt ned.
– Vi kommer att behöva ställa om hela samhället. Här måste vi våga tänka nytt och se möjligheterna i nya näringar men också ta tillvara initiativ som täcker hela Leaderområdet.
 
Vill se aktiva intressegrupper
I Sandviken, som är grannkommun till Gävle, har man än så länge valt en mer aktiv profil i sitt landsbygdsarbete. Bland annat sitter självaste kommunalrådet med i Leader Gästrikebygdens styrgrupp, till skillnad från Gävle som valt en tjänsteman som representant. Kommunen har också en anställd landsbygdsutvecklare, Kenneth Nyberg, som dessutom är ordförande för Leader Gästrikeland. Ordförande Nyberg är nöjd med kommunens landsbygdsarbete.
– Av alla boende i Sandviken finns ungefär en tredjedel utanför stadskärnan. Dem måste vi ta hand om. Men kanske faller det sig naturligt att arbeta aktivt med sin landsbygd när det förhåller sig på det sättet, säger han.

 

Den tredjedel som bor på landsbygden finns mestadels samlade i åtta mindre samhällen. Precis som i Gävle har kommunen bjudit in de boende till att uppdatera och utforma kommunens fysiska översiktsplan. Samma byar har också blivit inbjudna till att vara med om att forma kommunens nya vision för 2025 (se länk).
– Arbetet har mynnat ut i att man i byarna har samlat sig i intressegrupperingar för att lämna förslag till kommunledningen direkt. På så vis vet vi att alla initiativ kommer underifrån, och vill man inget så finns heller inget tvång, säger han.
 
Så här långt har kommunledningen bara positivt att säga om byarnas medverkan. Men ambitionerna stannar inte där, menar Nyberg. Ledningen planerar att bjuda in representanter från alla byarna för att få till en direkt dialog om framtiden. Mötesplatsen vill man ska bli permanent.
Kenneth Nybergs förhoppning är att de lokala utvecklingsplanerna kan bidra till att man ute i byarna får till egna utvecklingsområden.
– Om det bildas lokala intressegrupperingar utifrån dessa utvecklingsområden kring exempelvis

besöksnäring eller lokalt odlad mat så kan ju dessa grupper i nästa fas matchas mot till exempel turistchefen eller ansvariga politiker inom kommunledningen. Då får vi till en vinn-vinnsituation där byarnas behov styr, och vi inom kommunen kan ge rätt sort stöd, säger Nyberg.

Vet du om någon kommun där man arbetar på ett liknande sätt?
– Inte vad jag känner till. Jag tror det vi gör är helt unikt. Det är lite av ett pionjärarbete, säger kommunens landsbygdsutvecklare.
 
Arbetet skjuter långsamt fart
Den som kanske har bäst överblick över de båda kommunerna är Theres Sundberg, projektledare för hela Leaderområdet Gästrikebygden.
– Jag tror att Sandviken har tjänat på att ha en landsbygdsutvecklare i sin kommun. Det har man ju inte Gävle. Visserligen skjuter Gävle till mest pengar till Leader i form av medfinansiering, men det kommer ändå in fler ansökningar från de andra kommunerna, säger hon.
 

Samtidigt verkar Gävle vara på gång.

– Jag tycker att det lokala engagemanget har ökat under den sista tiden, speciellt utmed kusten där man blivit mer aktiv, säger Theres Sundberg.
Arbetet har hittills gått lite trögt menar Theres men det beror på att man egentligen kom i gång för drygt ett år sedan.
– Sedan har vi inte haft någon större kris. Men visst vore det väl bra om vi fick lite färre brandkårsutryckningar och kunde fokusera på en mer långsiktig omställning av hela Leaderområdet. säger Theres Sundberg avslutningsvis.
 
Länk till Leader Gästrikebygden:  
 
Länk till Sandvikens vision 2025:
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar