Hans Björkman, doktor i ekonomi och verksam vid fackförbundet Unionen, tar sin utgångspunkt i en förstudie då han funderar kring den framtida situationen ute i landets regioner.  

Under det senaste året har jag varit mycket aktiv i ett arbete för att skapa bättre förutsättningar för handels- och tjänsteverksamheter att utvecklas. Vi har bl a arbetat med att skapa ett nationellt handels- och tjänsteinnovationsinstitut med säte i Borås. Nedan följer ett avsnitt ur förstudien kring detta institut. Jag tycker att det är en ganska bra beskrivning av en rad stora utmaningar.
 
Samhälle och näringsliv är fortfarande i huvudsak organiserade utifrån en ganska traditionell rollfördelning. Företag utvecklar och producerar varor och tjänster som de säljer och levererar till sina kunder. Interaktionen mellan säljare och köpare är ofta ganska svag – det är företagets sak att utveckla sina produkter. Nöjda kunder stannar, andra kunder försvinner. Lite av samma synsätt har funnits inom offentliga verksamheter, där vi som medborgare är ganska passiva brukare av utbildning, vård, m.m. I samband med de allmänna valen utnyttjar vi vårt ägaransvar genom att rösta. Samverkan mellan privata och offentliga verksamheter har ofta varit svagt utvecklad – var och en har sin ganska specifikt definierade funktion.
 
Idag ändras samhället i snabb takt. Vi har börjat nyttja öppna systemlösningar, öppna innovation och användardriven innovation som begrepp för öppnare innovationsprocesser. Det kan handla om samverkan mellan företag, att företag inbjuder allmänheten, experter och andra, att delta i utvecklingsarbetet eller att kunder/användare själva tar över utvecklingsarbetet. Mycket kunskap och många tjänster blir tillgängliga för alla – ”allmän egendom” – medan andra ”öppna innovationssystem” bara är till för vissa inbjudna. Kunder/konsumenter tar också ett allt större ansvar för handeln – den del av e-handeln som växer snabbast sker direkt mellan konsumenter, på t.ex. Blocket och andra handelsplatser.
 
Förändringar sker inte minst inom den offentliga sektorn. Det handlar bl.a. om att offentligfinansierade verksamheter i allt större utsträckning bedrivs i privat regi. Samtidigt pågår ett arbete för att förbättra service och medborgarinformation – det talas emellanåt om 24-timmarsmyndigheten. Brukarmedverkan kan ge ett större engagemang och bättre kvalitet i verksamheten. Samtidigt kan det finnas särskilda utmaningar och möjligheter kopplade till utveckling av brukarmedverkan i verksamheter som i allt större
utsträckning drivs i privat regi. Vi ser också att många av samhällets stora utvecklingsfrågor – som hälsa, energi och klimat – kommer att kräva ett gemensamt arbete som innefattar såväl offentliga verksamheter som privat näringsliv och ideella intressen. Offentlig-privat samverkan har, inte utan anledning, blivit ett viktigt begrepp.
 
Det är lätt att peka ut en rad områden där forskningsbehoven kommer att vara stora:
– Hur förutse utveckling av nya former av värdeskapande tillverkning och tjänster?
– Hur reglera ägande och nyttjande av nya idéer och tjänster?Vilken roll har ”den fjärde sektorn” – olika ideella organisationer – i utveckling av offentliga och privata verksamheter?
– Vilka nya affärsmodeller och -möjligheter uppstår då användarna tar över en stor del av utvecklingsarbetet och tillverkarnas roll därmed förändras?
– Vilka nya konstellationer (med nya utvecklar-/utförarroller) kan utvecklas, där privatpersoner, föreningar/communities, offentliga verksamheter och privata företag gemensamt engageras för att möta en eller flera utmaningar (exempelvis service i glesbygd)?
 
Kommuner, landsting och regioner har, i samverkan med varandra och med privata aktörer, enorma möjligheter att investera i nya intressanta projekt – det handlar om upphandling av organisatoriska innovationer och tjänsteinnovationer. Vilka möjligheter kan vi exempelvis se att organisera service och trygghet i glesbygdskommuner om vi startar breda samarbeten med larmcentraler, detaljhandelskedjor, bensinbolag och föreningslivet?
 
Hans Björkman
(Hans Björkman är doktor i ekonomi och arbetar vid fackförbundet Unionen, där han ansvarar för innovationspolitik, entreprenörskap och regional tillväxt. Hans arbetar också aktivt med utveckling av innovationsförmågan i organisationer, bl a i TV-serien Innovatörerna, som sänts på TV8.
Björkman, H. et al. (2010). Ett handels- och tjänsteinnovationsinstitut i Borås. Borås: Högskolan i Borås.