När sporrade företagare möter kunniga forskare under rätt förutsättningar så kan det bli till ett lyft för hela näringslivet och regionerna påverkas positivt av bara farten menar Stefan Jansson, Region Dalarna, Magnus Ernström, Region Gävleborg, Staffan Bjurulf, Region Värmland, som alla är aktiva i SLIM-projektet.  

I våra regionförbund, Dalarna, Gävleborg och Värmland arbetar vi sedan ett antal år tillbaka med ett gemensamt projekt för att utveckla kluster och innovationsmiljöer. Vi samarbetar med akademi och näringsliv och arbetet inriktas mot affärsutveckling, forskning och kompetensförsörjning. Syftet är att skapa tillväxt och innovationer och vi ser att det har gett resultat.
 
I centrum för arbetet står de klusterorganisationer som finns i våra regioner. Sammanlagt rör det sig om 14 klusterinitiativ i olika utvecklingsstadier. Klusterorganisationer samlar grupper med företag i samma bransch eller med gemensamma affärsintressen. Vi ser att man genom att samla flera företag kan förbättra kopplingen till universitet och högskola och därigenom påskynda innovationstakten i samhället. Vi vill på detta sätt utveckla starka innovationsmiljöer och förbättra det regionala innovationssystemet.
 
Inom ramen för samarbetsprojektet utvärderas effekterna av arbetet med de innovativa miljöerna i de tre länen. Mätningen som görs bland fler än 600 företag med cirka 60 000 anställda visar att arbetet leder till fler jobb, nya produkter och ökad försäljning.
 
Mätningen visar att företagen har ett stort intresse att samarbeta med akademin. En stor andel av företagen, cirka 80 procent, upplever också att de får fram nya produkter och tjänster genom samarbetet inom klusterorganisationen, vilket visar att tillämpad forskning ger innovation. En viktig iakttagelse är att en stor andel, cirka 83 procent, av företagen vill växa, vilket skall jämföras med Tillväxtverkets mätning av alla företag i de tre regionerna som i snitt ligger på ungefär 40 procent. Just det sistnämnda visar att det är företag med ambition och vilja att utvecklas som söker sig till klusterorganisationerna. Dessa organisationer är således ett utmärkt verktyg för att nå de företag som vill utvecklas.
Den enskilt viktigaste aktiviteten för utvecklingen är uppbyggnaden av innovationsplattformar. En

innovationsplattform innebär att en konkret mötesplats skapas där företag, entreprenörer, forskare och studenter kan mötas kring ett gemensamt affärs- eller forskningsproblem. I plattformarna skapas sociala nätverk och tilliten mellan aktörerna stärks vilket utgör grunden för gemensamma studentprojekt, forskningsprojekt och affärsprojekt. Vi ser att detta leder till kunskapsöverföring mellan aktörerna som i sin tur stimulerar innovationer och nya företagsidéer.

 
Som några exempel kan nämnas Triple Steelix som med Bearbetnings Centrum i Borlänge har världens enda anläggning för 3-D rullformning av stål. I anläggningen skapas nya sätt att samarbeta mellan högskola och företag kring tillämpad forskning. Ett annat exempel finns i Gävle-regionen där Sveriges största koncentration av kompetens inom Geografiska Informationssystem (GIS) är samlad. Future Position X driver tillsammans med näringslivet, akademin och Lantmäteriverket ett nationellt testcentrum för geografisk information med utveckling av nya produkter.
Ytterligare ett exempel är IT-stiftelsen Compare Testlab i Karlstad som har byggt upp ett oberoende testlabb för IT-lösningar. Testlabbet har byggts upp i samarbetat med Karlstads universitet och företag. Labbet har givit upphov till nya innovationer och tjänster i företagen, utveckling av utbildning och forskning, citeringar i internationell fackpress samt medverkan i EU:s 7:e ramprogram. Detta är bara några exempel på hur vi, tillsammans med andra, arbetar för att utveckla starka innovationsmiljöer.
 
Insatserna har ett sammanhang och utgår ifrån grupper av företag, kluster, istället för det enskilda företaget. Genom att arbeta med det vi kallar systemsyn, det vill säga att få olika delar av de offentliga resurser som satsas på förnyelse och företagande att gå i takt når vi bättre resultat. Detta

 

innebär konkret att vi utvecklar samarbetet med aktörer som högskolan, affärsänglar, Almi, Innovationsbron med flera, så att vi tillsammans drar åt samma håll.
 
Detta systemarbete leder till att små företag i våra tre regioner för tillgång till akademin och ny kunskap. Det leder också till att forskare och studenter hittar spännande utvecklingsprojekt med en praktisk tillämpning. Arbetssättet stärker innovationskraften och kunskapsnivån i små företag. Våra goda erfarenheter är att klusterorganisationer är motorer för den regionala tillväxten och kan bidra till att öka den svenska tillväxten. Resultaten som vi årligen mäter på

företagsnivå visar att det är möjligt att få ut mer effekter i tillämpning och innovationer av de statliga anslagen på cirka 28 miljarder som årligen satsas på forskning i Sverige.  

 
Vi arbetar på detta sätt med att stödja generella system för nyskapande och vi ser att det attraherar de företag som vill utvecklas.
 
Stefan Jansson, Region Dalarna
Magnus Ernström, Region Gävleborg
Staffan Bjurulf, Region Värmland
Lämna en kommentar