Visionerna om en enkel verksamhetsstyrning med hjälp av IT är enklare att säga än att omsätta i praktiken menar Caroline Andersson är VD för konsultföretaget Governo AB. Men det finns knep!  

Efter ett decennium som startade i diskussioner om IT-infrastruktur och bredband och som nu 2010 haft fokus på verksamhet, kunder och nytta är den stora frågan om vad som kommer härnäst.
 
Klart är att de stora strategierna nu är på plats. Regeringens vision är tydlig: ”Så enkelt som möjligt för så många som möjligt”. Detta skall åstadkommas inom en rad satsningar på elektroniskt ID, e-tjänster, standardisering etc. och drivs utifrån ett antal olika projekt som samordnas via e-delegationen. SKL kommer snart efter ett år av gediget arbete med hög grad av interaktion vara i mål med en strategi som innefattar de cirka 80% av tjänster mot medborgaren som ligger inom det kommunala och landstingskommunala ansvarsområdet.
 
Men hur lätt är det att gå från ord till handling? Varför lyckas vissa satsningar och projekt och andra inte? Och hur lätt är det egentligen att samverka när man styrs av helt olika incitament?
 
Flera stora nationella projekt som drivits har stött på stora svårigheter både vad gäller teknik, juridik, ekonomi och ledarskap. De projekt som överlag tycks ha blivit mest lyckade har vanligen haft ett begränsat fokus och därigenom varit hanterbara. Vad gäller samverkan tycks de goda exemplen finnas hos aktörer som insett att endast

genom samverkan kan man uppnå högre kostnads effektivitet, produktivitet och kvalitet i utförandet av tjänsterna. De aktörer som fått en samsyn kring detta inom något område, må det vara sakverksamhet eller stödfunktioner, har sedan tack vare ett tydligt mandat och ett gott ledarskap kunnat förverkliga sina strategier, även om resan inte alla gånger varit helt enkel.

 
Just nu pågår ett spännande projekt under ledning av SKL där 11 kommuner hjälps åt att ta fram IT-indikatorer för framgångsrik verksamhetsstyrning. Utifrån dessa indikatorer skall sedan en checklista för IT-relaterade projekt tas fram. Tanken är att detta skall underlätta för ledningen i en kommun (alternativt i ett landsting/på en myndighet) som vill försäkra sig om att förändringsarbetet styrs på rätt sätt och att de projekt som drivs är de som är mest prioriterade utifrån ett medborgarperspektiv. Detta är ett av projekten med ett starkt avgränsat fokus enligt ovan – och kanske just därför har det goda möjligheter att lyckas!
 
Caroline Andersson är VD för konsultföretaget Governo AB (www.governo.se). Hon har en lång konsulterfarenhet från de stora konsultföretagen samt erfarenhet från Regeringskansliet, och har under sin karriär specialiserat sig på frågor kopplade till e-förvaltning. Vid sidan av VD-rollen har hon ett antal förtroende uppdrag, bl.a. som ledamot i regeringens IT-råd.
Lämna en kommentar