ÖSTERSJÖN: Den svenska regeringen vill ge en ny skjuts åt Östersjöstrategin. Därför skapar den ett nätverk för 34 myndigheter och 21 länsstyrelser som ska samverka för att få maximal utdelning av satsningarna. Efter årsskiftet kan en extra puff också komma från Danmark som under sitt halvår som EU:s ordförandeland vill lyfta Östersjöstrategin.

”Beslutet idag är en ambitionshöjning från regeringens sida. Östersjöregionen ska bli en förebild för hela EU”, kommenterade EU-minister Birgitta Ohlsson. Regeringen vill närmare bestämt försöka lösa en av de svagheter i Östersjöstrategin som framkom i sommarens framstegsrapport, nämligen svårigheten att ha en översyn av de många spretiga aktiviteterna och hålla alla underrättade om vad som pågår. Totalt pågår redan runt 160 projekt, trots att strategin ännu inte har tre år på nacken, och många parter är inblandade. Myndighetsuppdrag Ett formellt nätverk inrättas alltså nu, byggt på den samordning som Tillväxtverket tidigare organiserat. Ännu fler myndigheter får ett formellt regeringsuppdrag att bidra till och återrapportera om, sina insatser inom strategin. Bland dessa ingår allt från uppenbara Kustverket och Skogsstyrelsen till mindre självklara myndigheter som Ungdomsstyrelsen och Naturhistoriska museet. Det första mötet i det nya nätverket hålls redan den 30 november. -Vi är mycket glada för det här vilket visar att regeringen tar strategin på stort allvar, säger Christina Skantze, ansvarig handläggare på Tillväxtverket. Svensk entusiasm Sverige är kanske det land som mest entusiastiskt tagit sig an Östersjöstrategin. Talande nog går strategin i Danmark under namnet ”EU:s östersjöstrategi”. Det danska regionalpolitiska hjärtat klappar istället extra för Arktisregionen där Danmark har starka intressen.

I Finland kallas strategin likaså ”EU:s östersjöstrategi” och här är intresset ännu lite svalare. Finland går desto mer helhjärtat in för den regionala satsningen ”Nordliga dimensionen”, som tillkom på finskt initiativ 1999, där grannlandet Ryssland utgör en tung partner. I Tyskland är det inte regeringen utan de delstater som geografiskt är närmast Östersjön som är aktiva. Unikt för Sverige är just det uttalade myndighetsuppdraget, komplett med krav på återrapportering. Det svenska sättet att arbeta med strategin har noterats av grannarna och Tillväxtverket har bjudits in till flera länder, bland annat till Polen, för att beskriva tillvägagångssättet.   Dansk ansats Men en särskild insats från Danmark kommer troligen när landet nu blir EU-ordförande från januari 2012 för ett halvår framöver. Regeringen räknar med att skapa tillfälle att lyfta frågan om Östersjöstrategin. En förhoppning är att man i samband med förhandlingar om EU:s strukturfonder lyckas få direkta anslag vikta till denna EU:s första makroregion. Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Ylva Nilsson  

Lämna en kommentar