I det här numret speglas situationen hos tre lokala brobyggare: Louise Östlund vid Kalmar Science Parks, Bertil Nilsson vid URBACT i Malmö samt Margareta Asserwall vid Leader VäxtLust i Arvika. Dagligen söker de innovativa vägar för att nå en hållbar utveckling inom sina olika områden. Trots detta så korsas sällan deras vägar.  

I ett nummer av Gränsbrytning som detta så blir det väldigt uppenbart att det pågår ett myller av lokala förändringsprocesser på många håll i vårt land. Jag är dessutom övertygad om att situationen är densamma om vi skulle göra nedslag i något annat nordiskt land.   Samtidigt är det slående hur få beröringsytor landsbygdens initiativ har med stadsutvecklingens många satsningar eller med näringslivets inkubatorer, som kanske till och med betjänar flera kommuner. I sina respektive sammanhang är de fullt sysselsatta med att både påverka de yttre villkoren för sina grupper och samtidigt stötta en pågående omställningsprocess där de finns. Här borde även en fjärde kategori av mäklare / processtödjare nämnas, nämligen de lokala lärocentra som finns ute i många kommuner och som utbildar vuxna yrkesverksamma.   I en mening så är det fullt begripligt att dessa fyra mäklare / processtödjare / samhällsomvandlare knappast snubblar på varandra i sitt dagliga värv. Sammanhangen kan utåt sett och på avstånd uppfattas som helt olika. Två av dem är dessutom helt inriktade på sina territorier, stad respektive landsbygd, till skillnad från de två andra som har sina respektive grupper, yrkesverksamma respektive nyföretagare, att se till. Men för den som lyssnar på hur vardagen ser ut för områdesutvecklaren Bertil Nilsson i Malmö och Louise Östlund, ansvarig för Inkubatorn i Kalmar, så blir det slående hur många utmaningar och möjligheter som förenar de båda grupperna.   En av de tydligaste gemensamma nämnarna är att de alla måste fungera som mäklare. Personer som Östlund, Nilsson och Asserwall med flera får hantera allt ifrån höga politiker och tjänstemän och utländska gäster till desillusionerade arbetslösa, invandrare, eller taggade nyföretagare. De är eller förväntas vara bärare av en vision som många gånger går bortom skrivna policydokument och politiska beslut. Utifrån en egen inre drivkraft ska de agera motor och pådrivare för att få saker att hända. Slutligen står de alla i sammanhang som är typiska för verkliga mötesplatser: Dörrarna är många och vetter åt alla riktningar. Som värdar förväntas de rulla ut röda mattan för var och en som vill komma in.    Just dessa tre funktioner, mäklaren, motorn och värden för en mötesplats anser jag förenar dessa fyra grupper som har långt mer att ge varandra än vad de i dag ges möjlighet till. Den region som blir först med att bjuda in dem på en gemensam lunch för ett fördjupat meningsutbyte får gärna höra av sig till redaktionen och berätta hur det gick.   Chefredaktör Per Holmström

Lämna en kommentar