NORGE: De norske fylkeskommunene har fått økende ansvar for å styrke det internasjonale samarbeidet i regionene.  

Strategien må integreres
I Trøndelag har de to fylkeskommunene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag vedtatt en felles internasjonal strategi. Trøndelagsfylkenes første felles internasjonale strategi gjaldt fra periode 2005-08. Nå opprettholdes den internasjonale satsningen i Trøndelagsplanen 2009-2012.
 
– Formålet med å lage en slik strategi er at fylkeskommunene i Norge etterhvert har fått en ganske stor portefølje med internasjonal aktivitet knyttet opp til ansvaret for regional utvikling og videregående skole/opplæring, og det er fornuftig å lage en strategi for det internasjonale arbeidet som sikrer at de er integrert med fylkeskommunenes overordnete mål og andre aktiviteter, sier Pål Ranes, internasjonal koordinator i Sør-Trøndelag fylkeskommune och fyller i:
– For Trøndelagsfylkene har det vært naturlig å lage en felles strategi, da man opererer med en felles fylkesplan, og også i lys av nytten i å opptre samlet utad fordi norske regioner og miljøer gjerne blir små i møte med regioner og miljøer i andre land,
 
Samarbeid kring satsning i nye områder
Trøndelagsfylkene har et bredt internasjonalt engasjement, gjennom virksomheter som eksempelvis Eksportsatsing Trøndelag, Trøndelag Reiseliv, Trøndelags Europakontor og Access Mid-Norway. Majoriteten av de internasjonale kontaktene er rettet mot samarbeidspartnere i Europa, og de to prioriterte områdene er internasjonalisering av næringslivet og ungdom. Videre vil Midt-Norden-samarbeidet videreføres og man vil vurdere mulige satsninger i forhold til Russland, nordområdene og Kina. Vurderingen av de mulige nye internasjonale satsningsområdene vil gjøres i samarbeid med næringslivet, FoU-miljøene og utdanningsinstitusjonene i fylkene.
 
– Et av de mest konkrete tiltakene som er gjort for næringslivet i Trøndelagsfylkene er Eksportsatsing Trøndelag; et program drevet av Innovasjon Norge. Bedriftene som tiltok i dette har gitt oss tilbakemeldinger på at de har fått god hjelp. Faktisk så arrangerer vi Eksportens dag i morgen (091118),

der høydepunktet er utdeling av Eksportørprisen Midt Norge, og denne går til en av bedriftene som var med i Eksportsatsing Trøndelag programmet. Siden prisutdelingen ikke har vært ennå kan jeg dessverre ikke røpe vinneren, forteller Jon Uthus i NHO Trøndelag.

 
Globale trender som globaliseringen, urbaniseringen, klimatrusselen, endringer i aldersammensetning har, og vil fremover ha enda større innvirkning på samfunnsutviklingen. Dette skaper nye muligheter og nye utfordringer, og i Trøndelagsfylkene vil man vektlegge behovet for å ”trene” regionens næringsliv og innbyggere i å opptre internasjonalt. I følge Trøndelagsplanen er det i dette perspektiv prioriteringen av næringsliv og ungdom skal forstås. Planen har videre syv prioritert områder:
1. Klima
2. Energi
3. Arbeidskraft
4. FoU for verdiskapning
5. Naturressurser
6. Kommunikasjoner
7. Attraktivitet, livskvalitet og helse – i bygd og by.
 
En målsetning for strategien er å utvikle en enhetlig profilering av Trøndelag. Til tross for at Trondheim kommune utarbeider en egen strategi fordi kommunen ønsker å satse på vennskapssamarbeid, er Trondheim viktig for de to Trøndelagsfylkene også i et internasjonalt perspektiv og målet er å ha sammenfallende strategier.
 
Ønsker å bli en attraktiv lokalisering
Trendene i trøndersk næringsliv er at dagens internasjonale utfordringer i mindre grad enn tidligere er knyttet til ren eksport, og i større grad handler det om internasjonalisering i bred forstand. Det blir stadig mer vanlig å ha partnere i flere deler av verdikjeden, for eksempel samarbeid om produksjon, FoU, finansiering og/eller eierskap.
 
For regionene handler internasjonalisering også om å tiltrekke etableringer og kvalifisert arbeidskraft fra utlandet. I følge direktøren for regional utvikling ved forskningsorganisasjonen Sintef, Sigmund Kvernes er

 

det viktig å gjøre Norge – og Trøndelagsfylkene til en attraktiv lokalisering for globalt kunnskapsbasert næringsliv. Han peker på at følgende premisser er viktig for næringslivsutviklingen:

1. Fremtidens næringsliv er kunnskapsbasert, miljørobust og kundedrevet
2. Fremtidens næringsliv konkurrerer globalt, men lokaliseres regionalt
3. Regioner og nasjoner konkurrerer om å være den mest attraktive lokaliseringen for globalt, kunnskapsbasert næringsliv.
 
I Trøndelagsfylkene ønsker det offentlige å fylle en rolle som tilrettelegger og døråpner mot utenlandske regioner for næringsliv, FoU og/eller andre miljøer.  Med tilrettelegging menes da alt fra å tilby undervisning i språk og kultur, bidra til utveksling av elever/lærlinger/lærere eller bidra til et godt samarbeidsklima gjennom for eksempel kultursamarbeid.
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Wenche Ale Haegermark
Lämna en kommentar