PUBLIKATION: Det måste till tydligare demokratisk förankring om det ska bildas nya större regioner i norra Sverige. Det är en av de viktigaste sammanfattningarna som forskare kommit fram till i en nyligen publicerad rapport från Luleå tekniska universitet, Umeå Universitet och Mittuniversitetet.
Publikationen har rubriken ”Kan norra Sverige verkligen regionaliseras?” och har tagit sig an samma digra problemställning som Sweco Eurofutures hade som uppdrag från Kammarkollegiet. Intressant nog så har forskarna med Anders Lidström som redaktör kommit fram till liknande slutsatser som kammarkollegiet, nämligen en rad frågetecken kring demokratins förutsättningar.
Andra frågor som forskarna tar fasta på är att politikerna i kommunerna och landstingen har olika uppfattningar om vad som ska vara vägledande problemställningar när nya regioner bildas. Kommunpolitiker pekar på de regionala utvecklingsfrågorna, till skillnad från landstingspolitikerna som snarare nämner hälso- och sjukvårdens framtida förutsättningar.
Sammantaget innebär detta enligt forskarna att många norrlänningar är tveksamma till nya regioner, men att detta kan ändras om Norrlands styrkor tas tillvara bättre. Dessutom krävs att medborgarna blir mer delaktiga i regionprocessen, menar Anders Lidström  
 
Publikationens ISBN: 978-91-7264-864-7
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar