Ökat ansvar för tillväxt och utvecklingspolitik har gett kommunerna en allt viktigare roll i regionalpolitiken. I en färsk avhandling visar statsvetaren Sara Nyhlén att politikens former samtidigt har förändrats och skapat utrymme för fler aktörer.

Lokala nivån driver regionalpolitiken

Motorn i regionalpolitiken har flyttat till kommunledningen och lokala företagare, konstaterar statsvetaren Sara Nyhlén i en ny avhandling.

– Men det betyder inte att staten har släppt taget. Den styr via Sveriges medlemskap i EU, säger hon.

Med ökat ansvar för tillväxt och utvecklingspolitik har kommunerna fått en allt viktigare roll i regionalpolitiken. Samtidigt har formerna för politiken förändrats. Det som tidigare var hierarkiskt organiserat, präglas nu av process- och projektpolitik, nätverkande, samarbete och partnerskap med fler aktörer än tidigare.

– Utvecklingsutrymmet är stort på både den kommunala och regionala nivån. Möjligheterna att påverka är stora och lokala lösningar på lokala problem har stor potential, säger Sara Nyhlén, nybliven doktor i statsvetenskap vid Mittuniversitetet.

I förra veckan försvarade hon sin avhandling där hon studerat förändringar i regionalpolitiken från 1970-talet och framåt, med Åre kommun som exempel.

– I Åre brukar den politiska majoriteten alltid skifta när det är val. I kommuner där man byter ofta tvingas politikerna i större utsträckning söka samarbete med andra aktörer.

Sara Nyhlén har sett att även privata aktörer fått tillträde till maktens korridorer på ett sätt som inte skett tidigare. På det viset menar hon att en del samarbete har institutionaliserats och blivit mer formellt, men viktiga beslut fattas fortfarande i någon mån informellt.

Ekonomin väger tyngst

När ropen på mer regionalt inflytande växte sig starkare under 1990-talet lyftes ofta fördjupad demokrati fram som ett viktigt argument. Men när det kom till kritan var det ofta ändå de ekonomiska fördelarna som betydde mest. Staten ser regionerna som en lämplig nivå att driva lokal utvecklingen och skapa ekonomisk tillväxt.

Sara Nyhléns avhandling visar att Åre genom det breda samarbetet mellan kommunledning och näringslivet är en effektiv och handlingskraftig kommun. De lokala företagen blomstrar och turismen är mycket livaktig.

– Åre har definitivt fått fart på den regionala ekonomin, men sättet att styra utmanar också demokratin. Kommunens starka män och kvinnor gör upp om framtiden, säger hon.

Privata aktörer involveras i hur politikens problembild beskrivs och påverkar vilka lösningar de förtroendevalda väljer.

– De företagare som blir mest inflytelserika blir det via nätverk och personliga kontakter. De som vet hur man ska agera har fått fler kanaler för sitt agerande.

Hierarkier lever kvar

Den förändring av politikens former som Åre är ett exempel på beskrivs i forskningstermer som en övergång från government till governance. En hierarkisk styrform har följts av en mer projektinriktad politik med många aktörer.

Men Sara Nyhlén framhåller att det inte handlar om en plötslig övergång från det ena tillståndet till det andra. I Åre har de regionalpolitiska processerna präglats av att ett fåtal aktörer fått definiera problembilden och dess lösningar. Hierarki lever kvar i den mån nätverk och partnerskap blir institutionaliserade.

Inget tyder heller på att staten förlorat makt. Men istället för att som tidigare styra direkt gör den det numera via EU, dit kommunerna och regionerna vänder sig för att söka pengar.

– Staten styr på armslängds avstånd, säger Sara Nyhlén.

I vilken utsträckning gäller då utvecklingen i Åre för kommunerna i stort? Avhandlingen bygger även på omfattade litteraturstudier och Sara Nyhlén ser att många av hennes resultat från Åre stämmer väl överens med liknande undersökningar som gjorts av kommuner som Halmstad, Katrineholm och Swindon i England.

– Att det är en ledande klick som styr ser jag som ett stabilt resultat och inget tyder heller på att medborgarna i allmänhet fått större inflytande. Vissa medborgare har fått mer att säga till om, men det är de som kan navigera i systemet

Lämna en kommentar