DANMARK: – Så vitt jag vet så finns ingen motsvarighet i hela Danmark till det djupa och omfattande samarbete som du i dag hittar mellan kommunerna i Trekantsområdet, säger Egon Fræhr, Venstre, och borgmästare i Vejen kommun.  

Få områden i Danmark har det i dag så gott förspänt som de sex kommunerna inom det så kallade Trekantsområdet på södra Jylland. De stora kommunikationsstråken passerar genom området, och närheten till både Köpenhamn och Öresund respektive Tyskland och kontinenten gör området attraktivt i en rad bemärkelser, såsom logistikcentrum, för företagsetableringar och inte minst för nya bosättningar.
 
Lång historik
Men frukterna som man skördar i dag hör samman med en 15 år lång historia med ursprungligen 8 kommuner. Med kommunereformen 2007 blev 8 kommuner 5. Efter kommunereformen har Billund valt att sluta sig till samarbetet, så att det nu består av Fredericia, Vejen, Billund, Vejle, Middelfart og Kolding.
– Ända från början sökte kommunerna varandra för samarbete på tvärs över kommungränserna där effektivitetsvinster fanns att hämta, inflikar Peter Lind som är chefskonsulten på Trekantsområdets sekretariat. – Men den största fördelen med Trekantsområdet är att kommunerna hjälps åt att öka samarbetet mellan kommunala verksamheter, näringslivet och alla utbildningsaktörer, säger Vejen kommuns borgmästare Egon Fræhr som också är den färskaste politikern i gänget.
 
Vad ligger bakom Trekantsområdet framgångar så här långt?
– Det finns i grunden ett starkt intresse från både enskilda människor och hela företag att etablera sig i vårt område. Dessutom finns här både goda förbindelser, en flygplats och ett universitet som gör det enkelt att röra sig, och ett brett utbud av olika slags jobb. Slutligen ligger vi centralt till och konkurrerar på sätt och vis med metropoler som Århus och Köpenhamn, säger Lind.
 
Unik gemensam planläggning
En av förklaringarna till att man kommit längre än vad de naturgivna fördelarna medgett är det samarbete om en överordnad kommunplan, som sätter ramarna för den detaljerade plan som varje kommun utarbetar. Här ryms all fysisk planering för boende,

näringsetableringar och infrastruktursatsningar i alla de sex kommunerna.

– Ett effektivt sätt är att diskutera de aktiviteter, planer och frågor som involverar fler än en enda kommun, säger Peter Lind.
Men nu är det hög tid att höja ambitionsnivån, anser borgmästarna i styrgruppen. Inför revideringen vill man också underlätta för klimatanpassning och då berörs avfallshanteringen, energiproduktionen och miljöarbetet.
– De här frågorna passar bra för Trekantssamarbete eftersom insatsområdena är så pass stora att alla kommuner tjänar på gemensamma lösningar, säger Egon Fræhr.
– Dessutom har alla borgmästarna förbundit sig att klara de så kallade 20-20-20 målet (20 procent minskade koldioxidutsläpp, 20 procent ökad användning av förnyelsebara energikällor till år 2020, red. anmärk.), och då måste man visa resultat, inflikar Lind.
 
Ett spännande spår som är en direkt följd av ambitionerna på klimatområdet är att man nu planerar en infrastruktur för el-bilar som enligt Lind ska vara på plats under 2010.
– Några av kommunerna har till exempel lovat köpa in el-bilar, och företag som bland andra Vattenfall har lovat att investera i nödvändig ”tankningsplatser”, säger Lind.
 
Underifrån och ovanifrån
Men det finns fler kommunarenor, exempelvis de Kommunala Kontaktråden (KKR). Finns det inte en risk för att dessa forum hamnar i en konkurrenssituation?
– KKR kom ju till efter den danska kommunreformen 2007 och kan sägas vara en regional förlängning av kommunernas gemensamma centrala organisation KL (tidigare Kommunernas Landsforening). De placerades ovanifrån och där pratar vi oss samman om hur vi ska hantera de frågor som regeringen lagt på oss via lag säger borgmästaren från Vejen, och fortsätter:
– Trekantsområdet har funnits mycket längre och har dessutom vuxit fram underifrån. Dessutom har vi där ett mer strukturerat erfarenhetsutbyte och söker aktivt fördjupad samverkan. Dessutom har vi ett

 

sekretariat och en direktör inom Trekantssamarbetet, så att vi kan bedriva lobbying. Det saknar KKR.

 
Har ni något att göra med Region Syddanmark?
– Visst har vi det men jag är inte säker på att vi som gemensam intresseorganisation står närmare regionen än någon annan enskild kommun. Däremot så satsas just nu extra mycket från regionen på så kallade välfärdsinnovationer, säger Peter Lind.
– Det kan exempelvis handla om effektivare datahantering från de stora sjukhusen till kommunernas hälsovårdsverksamhet och där har vi ju ett intresse av att våra näringslivskluster är alerta och tar tillfällen som ges.
 

Norge og Spanien
Kan ni nämna några sammanhang varifrån Trekantsområdet hämtat inspiration?
– Den norska modellen för utveckling av näringslivskluster, Norwegian Centre of Expertice (NCE) har varit en inspirationskälla. Men även Barcelona i

Spanien håller på med spännande saker. Där håller man på att utveckla en helt ny stadsmodell där man för samman boende, utbildning och olika slag näringar i ett och samma område vilket samtidigt öppnar för helt nya effektiva energilösningar.
Det låter lite som bondens gård på 1800-talet fast i nutidstappning?
– Det ligger nog någonting i det, säger Peter Lind chefskonsulent på Trekantsområdet.
 
Länk till Trekantsområdet:
 
Läs mer om NCE:
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar