DANMARK: – Danska kommuner får genom de nya Kommunernas kontaktråd helt andra möjligheter till samverkan än man hade tidigare, säger näringslivschefen Jens Abildlund i Köge kommun: – Men helt enkelt är det inte. Vi måste alla göra våra hemläxor på hemmaplan, annars fungerar vi inte tillsammans.  

Under 2006, det år då de danska amten ombildades till större regioner och de danska kommunerna slogs samman på löpande band så bildades även nya organ. Ett sådant var Kommunernas Kontaktråd (KKR). Här tar man upp kommunövergripande frågor och fattar kommungemensamma beslut fattas. Och i takt med att kommunerna i praktiken fått ta över allt fler ansvarsområden så har dessa råd både ökat i betydelse och fått avsevärt mer att göra.
 
I Danmark finns i dag fem stycken Kontaktråd. Ett råd per region. Kontaktrådet i Region Själland omfattar regionens samtliga 17 kommuner. En av dessa kommuner är Köge kommun där Jens Abildlund arbetar som näringslivschef. Hans upplevelse av rådet är positivt så här långt:
– Jag tycker att kontaktrådet är bra. Det finns en väl genomtänkt idé bakom. Det samarbete som rådet öppnar för fanns inte tidigare mellan danska kommuner, säger han.
 
Ändra beteenden tar tid
Men råden sätter också press på kommunerna.
– Bland annat så delar vi ansvaret för kommunernas mandat inom regionens växtforum (den arena där regionens utvecklingsfrågor hanteras). För vår del finns bara 6 platser där, så det vill till att vi 17 kommuner förmår komma överens, säger han.
Vilka utmaningar ser du att kommunerna ställs inför genom att bara delta i rådet?
– Min erfarenhet är att vi dels tvingas till att se nya möjligheter. Det är inte enkelt då man tidigare fokuserat på problemen. Sedan måste vi hitta ett sätt att organisera arbetet så att vi tillsammans kan förverkliga det vi upptäckt, säger Abildlund.
Men hur lär ni tillsammans, hur går ni tillväga?
– Jag ser det som en process som startar inom varje kommun. Vi måste var och en skaffa oss både en utvecklings- och en näringslivspolitik värda namnet. Sen i takt med att vi blir klara över vad vi vill och åt vilket håll vi drar så kan vi börja kika över gränserna.
 
Skilda förutsättningar
Tvingas ni inte vänta in varandra, alla går väl inte i fas?
– Nej det handlar mer om en löpande arbete. Vi har faktiskt bildat ett nätverk där vi tar hjälp av varandra för att driva på den här utvecklingen. Varje kommun har utsett sin representant till nätverket som finns nära ledningen på hemmaplan.
Jens Abildlund påminner om att kommunerna även är olika stora och att detta påverkar. De större kommunerna har å ena sidan de resurser som krävs för att driva kommungemensamma frågor på hemmaplan, men de är å andra sidan inte så snabba med att ställa om inom sina organisationer. Omställningen är lättare i de mindre kommunerna, men där har de å andra sidan sällan de ekonomiska marginalerna att avsätta tiden för att ta tag i de här frågorna. 
– Det vi framförallt har behov av är att dela idéer om hur vi får till en effektivare arbetsfördelning och kompetensutveckling, säger han.
 
Allt tuffare tryck
Men de 17 kommunerna har nu nött på varandra under fyra år, sedan 2006 då allt började, och Jens Abildlund tycker att man nu börjar lära känna varandra och vilka intressen som finns. Samtidigt upplever han att kontaktrådet utsetts för ett allt tuffare tryck.
– I och med nästa år kommer kommunerna gemensamt få ta över hela ansvaret för de så kallade växthusen (regionala organ för näringslivsutveckling som staten hittills tagit stort ekonomiskt ansvar för, red. anmärk.). Och då blir det ytterligare en uppgift som ska hanteras administrativt inom de begränsade ekonomiska ramar som rådet har, säger han.
Som om detta inte vore nog så påminner Abildlund om att rådets uppgifter samtidigt blir allt mer komplexa och intensiva när samarbetet mellan kommunerna fördjupas. Med andra ord, inte helt enkelt.
 

 

1+1 kan bli 3
Samtidigt finns KL (det nationella kommungemensamma organet) med och hjälper de olika råden att lära av varandra, menar Abildlund.
– Och tur är väl det, säger han.
Men på sikt – vad kan komma ut från den här nya samarbetsformen?
– Än så länge finns inget konkret att visa upp men min egen känsla säger att vi som kommuner kommer få mer ut av våra insatser inom både hälso- / sjukvårds- och näringslivsområdet. Men tiden får visa om jag har rätt, säger han tillsist.
 
Läs mer om KKR på Själland: 
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar