DANMARK: Superlativen räcker inte till då Lisbeth M. Jensen, chefskonsulent för Kommunernas Kontaktförbund på Mittjylland, ska beskriva samarbetet som vuxit fram mellan de 19 kommunerna i regionen.  

Det är nu fyra år sedan den danska strukturreformen påbörjades och tre år sedan den trädde i kraft. Kommunerna blev färre, amten försvann och ersattes av fem regioner. Hela finanseringssystemet för det regionala utvecklingsarbetet stöptes om. Trots att många då såg skeptiskt på det danska experimentet så har nu både kommunerna och även den nya region Mittjylland mest gott att säga om de nya samarbetsformerna.
 
Inledande gnissel blev smidigt samarbete
Ett av de ansvarsområden som kommunerna fick överta var stödet till näringslivet via de regionala "växthusen". Tidigare hade den danska staten hela ansvaret men från 2007 fick kommunerna gemensamt ta över driften. Från årsskiftet 2009 / 2010 ska de även ta över det finansiella ansvaret från staten.
– Till en början bevakade kommunerna sina revir och de politiska diskussionerna handlade om var själva växthuset skulle hamna, och vilka som skulle sitta i styrelsen. Men den politiska processen som vi haft under de här åren har fört oss samman. Jag upplever att det här har blivit en jättesuccé för oss alla, säger Lisbeth M. Jensen.
Chefkonsulenten berättar att kommunerna kommit överens om att ha samma konstellation av politiker i styrelsen för både växthuset och det regionala Växtforumet.
– Man har sett det som en styrka att samma beslutsgrupp hanterar både näringslivsfrågor och de regionala utvecklingsfrågorna, säger hon.
 
Efterlyser större delaktighet
Kommunerna väntar inte heller längre på att andra ska lösa problemen åt dem. Många av initiativen tar de i dag själva.
– Vi har upptäckt hur viktigt det är med ett gemensamt ägarskap. Alla måste känna sig delaktiga.
När det gäller det regionala Växtforumet så tycker chefkonsulenten att regionen fortfarande i mångas medvetande är den som ska ta ansvaret.
– Här tycker jag att kommunerna och även de övriga parterna borde gå in och ta större ansvar, och inte bara säga ja eller nej till olika projektförslag. De borde bidra mer aktivt.
Lars Hansson, direktör för regional utveckling inom Region Mittjylland, är å sin sida nöjd med kommunernas medverkan
– Under de fyra år som gått har samarbetet hela tiden utvecklats. Vi var själva till en början lite undrande inför själva partnerskapsmodellen, men den fungerar över förväntan.
– Dessutom är vi mycket nöjda med kommunernas stora engagemang och intresse för arbetet i Växtforum. Om det är något som behöver stärkas, så är det samspelet med de 13 kommuner som inte är med i forumet. Här finns helt klart mer att göra för att kommunikationerna ska bli bättre, fortsätter lars Hansson. – Men jag är övertygad om att vi med tiden hittar en bra lösning även på den frågan.
 
Kostnadsutvecklingen utmanar
Den goda samarbetsandan tycker Lisbeth M. Jensen finns även inom socialhälsoområdet där kommunerna dels arbetar tätt tillsammans, dels inom samarbetet med regionen där villkoren styrs genom ramavtal.
– Vi märker är att vissa kommuner fått svårt med ekonomin till följd av finanskrisen. Kostnadsökningar på mellan 5 och 7 procent är inte ovanliga. Samarbetet sätts också under press om dessa kommuner köper tjänster från större grannkommuner.
 
Danska staten aktiv
Lisbeth M. Jensen ser lika positivt på kommunernas samarbete med staten. Staten har egentligen bara organiserat om sig regionalt på ett fåtal områden, bland annat inom miljöområdet.
– Vi tycker att det i stort sett fungerar bra. Men de har stor makt och det räcker med att en statlig tjänsteman sätter ned klackarna i backen för att han eller hon ska kunna stoppa upp en hel kommunal planeringsprocess. Och sådant skapar irritation!
– Samtidigt kan staten också sätta igång processer som kommunerna själva inte skulle driva ensamma.

 

– I dag har 12 till 14 kommunerna utmed Jyllands östkust valt att tillsammans med staten utforma en vision för Östra Jylland om hur dessa städer ska utvecklas gemensamt. Den här funktionella regionen täcker delar av både Region Mittjylland och Region Syddanmark och har fullt stöd från regeringen, säger hon.
Finns det några embryon till ett ännu tätare samarbete mellan kommunerna, exempelvis så som man idag arbetar inom Trekantsområdet i Syddanmark?
– Inte vad jag vet, men det finns sju kommuner kring Århus som har tagit ett initiativ för att arbeta närmare varandra kring näringslivsutveckling. Vart det på sikt tar vägen vet ju ingen i dag, säger hon avslutningsvis.
 
Länk till KKR för Mittjylland:
 
Läs mer om visionen för Östra Jylland:
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar