SVERIGE/STATEN: I det nya regionala Sverige är det viktigt att staten och de folkvalda parlamenten är medspelare, inte motspelare, säger Eva Eriksson, landshövding i Värmland. – Vi måste komplettera varandra, inte konkurrera om uppgifterna.  

I slutet av 2012 ska utredaren Mats Sjöstrand presentera sina förslag om statens regionala organisation och en förändrad länsindelning.
– En bra samverkan mellan den regionala staten och de folkvalda på det regionala planet är avgörande för ett läns möjligheter att skapa en hållbar tillväxt, säger landshövding Eva Eriksson, tidigare riksdagsledamot för Folkpartiet och regionråd i Västra Götalandsregionen 1998-2004.
– Det är väldigt viktigt att komma till skott så det blir tydligt vilka uppgifter staten har på den regionala nivån och vilka uppgifter den folkvalda regionala nivån har. De här processerna måste bindas samman, säger Eva Eriksson, som var en av huvudtalarna på Sveriges kommuner och landstings konferens i Stockholm om den regionala utvecklingen.
 
Medborgarna i fokus
Hon understryker att omorganisationen och skapandet av nya län och regioner måste ha medborgarnas bästa för ögonen. Den som hävdar att väljarna struntar i regionfrågan gör en felbedömning, anser hon.
– Medborgarna är absolut intresserade av vilka som fattar beslut på den lokala och regionala nivån. Det är jag övertygad om, säger Eva Eriksson.
Tillväxtverket är en av de 20-tal nationella myndigheter som utredaren Mats Sjöstrand anser har ett särskilt tydligt regionalt ansvar. Tillväxtverket fördelar i dag pengar till både länsstyrelserna och regionförbunden. Generaldirektören Christina Lugnet vill inte ha ännu fler

aktörer. När det handlar om företagsstöd framhåller hon att länsstyrelserna är myndighetens naturliga samarbetspartner.

– I mitt eget hemlän Norrbotten ägnar sig även landstinget åt regional utveckling. För medborgarna blir det väldigt förvirrande eftersom de i första hand förknippar landstingen med sjukvård, säger Christina Lugnet.
 

Tror inte på ny roll
För den egna myndighetens del tror hon inte att utredaren Mats Sjöstrand planerar någon större förändring.
– Det kan ju bli så om vi måste skicka pengar till ytterligare någon part, men jag hoppas verkligen att vi slipper det, säger Christina Lugnet.
Boverket hör också till de myndigheter som utredaren lyfter fram som en viktig regional aktör. Men stabschefen Ingemar Lönnbom ser inte heller han några dramatiska förändringar för den egna myndigheten.
– Boverket jobbar mycket genom länsstyrelserna och har en så pass tydlig roll. Vi hör nog inte till de myndigheter som berörs mest av det här, säger han.
 
Mats Sjöstrand var tidigare generaldirektör för Skatteverket i cirka tio år. I de fall landstingens indelning ändras ska han föreslå en ny länsindelning. I utredningsuppdraget ingår också att utvärdera ifall de statliga myndigheternas geografiska indelning behöver regleras. Översynen omfattar också länsstyrelsernas organisation och deras ansvar för att samordna olika samhällsintressen och insatser från andra statliga myndigheter.
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Torbjörn Tenfält

Lämna en kommentar