Medan dragkampen pågår i Sverige kring strukturfonderna är man i Danmark i stort sett överens både om inriktningen och om var beslutsfattandet bör ske.

De Danske Regionerna och de danska EU parlamentarierna är överens om att strukturfonderna bör infatta alla regioner i EU, inte bara de med de största ekonomiska behoven eller de minst utvecklade regionerna. För att stärka EU:s globala konkurrenskraft är stöden till mer utvecklade länder såsom Danmark en viktig pusselbit menar de Danske Regionerna. Utan strukturfonderna skulle Danmark tappa i konkurrenskraft och det skulle också bli ett stort bakslag för tillväxten i landet. Fonderna har i Danmark en betydande effekt i och med samfinansiering från företag och andra organisationer och man ser gärna att det fortsätter även under nästa budgetperiod.  Men om det blir som man förfarar, att Danmark får en minskad tilldelning, kommer den danske regeringen, som redan dras med stora underskott i statsbudgeten, få det svårt att kompensera och fördela resurser i samma storleksordning. De Danske Regionerna är oroade över att investeringar i tillväxtfrämjande projekt kommer att avstanna om strukturfonderna uteblir eller minskas under nästa budgetperiod vilket kan se som problematiskt särskilt som Danmark under sitt ordförandeskap har drivit frågan att sammanhållningspolitiken även efter 2013 måste vara fokuserad på tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning.
Den danske regeringen klargjorde, liksom flertalet andra länder, att de skulle vilja se en betydande minskning av den totala EU-budgeten vilket för Danmarks skulle kunna resultera i minskade eller inga strukturfonder. Förhoppningen är att jordbruksstödet kommer att minska och att strukturfonderna lämnas orörda. Men paradoxen – att minska den totala budgeten samtidigt som landets egen tilldelning inte bör minska – är naturligtvis svår att bortse från. Att både äta kakan och ha den kvar är dock Danmark inte ensam om att tänka i krisens Europa där alla vill rädda sig själva och ingen vill tänka på helheten.
Fotnot: Danmark får i genomsnitt 113 euro per invånare i strukturfonderna. Jämfört med t.ex. Estland och Polen som får 2400 euro.
Lämna en kommentar