Korta nyheter om Boverket som har tagit fram ett utkast för vägledning av översiktsplanering, SKL som applåderar EU-stöd och Uppsala som planerar stadsutveckling på lång sikt.

City Plan CC BY Sebastian Niedlich (Grabthar)
City Plan CC BY Sebastian Niedlich (Grabthar)

Lättare jämföra översiktsplaner

Nu ska det bli lättare att jämföra olika översiktsplaner. Boverket har tagit fram ett utkast till en gemensam redovisningsmodell som den som vill kan prova under våren och sommaren.

Med en gemensam begrepps- och redovisningsmodell underlättas också överprövningar av tillståndsärenden. Boverket hoppas att de personer som arbetar med översiktsplanering tack vare modellen ska kunna koncentrera sig mer på innehållet i planen än på formen.

Boverket har konstaterat att behovet av någon slags standard eller gemensam begreppsapparat har ökat. Den modell verket nu tagit fram avser enbart kartredovisningen, inte den beskrivande textdelen i översiktsplanen.

Efter sommaren ska utkastet bearbetas och skickas ut på remiss. Om det får bra respons kan modellen bli en del av Boverkets vägledning för översiktsplanering och kanske också bli tema i ett av myndighetens allmänna råd.

SKL applåderar EU-stöd

Större delen av EU:s regionalfond hamnar i de åtta regionala strukturfondsprogrammen.

Det är bra att regeringen har lyssnat på den regionala nivån

säger Carola Gunnarsson (C), tredje vice ordförande i Sveriges kommuner och landsting. Under perioden 2014-2020 ska 85 procent av regionalfonden avsättas till de regionala programmen, medan 15 procent fördelas till statens nyintroducerade nationella tillväxtprogram.

SKL har upprepade gånger betonat vikten av att stödet så långt det är möjligt fördelas enligt regionala prioriteringar. Det fanns spekulationer om att regeringen skulle lägga en större andel i det nationella programmet, men nu ger de 15 procenten ändå möjlighet att göra större nationella satsningar inom framför allt miljö och FoU, konstaterar Carola Gunnarsson.

På det regionala planet behövs satsningar på grön tillväxt, vid sidan av insatserna för att skapa arbete. Vi behöver fokusera på hur vi kan jobba med klimat- och energifrågorna för att stärka utvecklingen på lokal och regional nivå

Europeiska regionala utvecklingsfonden finansierar i dag åtta regionala program för konkurrenskraft och sysselsättning, som totalt omfattar 8,4 miljarder kronor.

 

Uppsala planerar på längre sikt

Fler bostäder och investeringar i infrastruktur är nödvändiga om Uppsala ska behålla och stärka sin attraktionskraft. Med de argumenten har kommunstyrelsen klubbat direktiven för arbetet med en ny översiktsplan.

Uppsala är med sina 200 000 invånare en av Sveriges snabbast växande kommuner, och siktar på att ha närmare 350 000 innevånare år 2050. Med fortsatt tillväxt behövs också ett större och mer specialiserat utbud av service, nöjen, idrott och kultur.

– Vi måste se till att få en bra balans mellan bostäder och en fungerande infrastruktur och samtidigt se till att behålla grönområden, säger Ingemar Virsén (KD), ledamot i plan- och byggnadsnämnden.

Det är också den snabba tillväxten som är motiv för att förlänga planeringshorisonten från 2030 till 2050. Enligt kommunstyrelsen blir det då lättare att hantera behovet av nya bostäder och andra investeringar.

– Det är ovanligt långt, perspektivet brukar vara 30 år. Det är nog bra, men man behöver planera både på kort och lång sikt, säger Ingemar Virsén.

Lämna en kommentar