Nationellt ramverk för öppen data skapas
Idag presenteras en utkastversion av det nationella ramverket för öppna data. Ramverket erbjuder stöd och hjälp för kommuner och landsting att göra sin information tillgänglig så att den kan återanvändas av andra.

Utvecklingen i Stockholmsregionen går åt rätt håll
Uppföljningen av den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010, godkändes igår av landstingsstyrelsen. Uppföljningen görs varje år och är en del av genomförandet av planen.

Regional tillväxt 2013
– en rapport om tillstånd och utveckling i Sveriges regioner
En liten ekonomi som Sverige behöver nyttja de resurser som finns på bästa sätt för att bygga ett starkt och hållbart samhälle. Det innebär att ta vara på de styrkor och tillväxtpotentialer som finns i alla delar av landet och samhället. Regional tillväxt 2013 beskriver tillstånd och utveckling utifrån FA-regioners tillgänglighet, befolkningsstruktur och humankapital, näringslivsdynamik och försörjningsmöjligheter.

Regeringen avslår landstingets begäran att överta det regionala utvecklingsansvaret
– Detta innebär att länsstyrelsen även fortsättningsvis kommer att vara huvudansvarig för det regionala utvecklingsarbetet i Västernorrland. Detta för länet synnerligen viktiga arbete vill vi även fotsättningsvis driva i ett mycket nära samarbete med kommuner, landsting, näringsliv, universitet och högskolor samt intresseorganisationer, kommenterar landshövding Bo Källstrand.

– I och med att frågan nu avgjorts kan all energi satsas på ett framåtblickande arbete med de utmaningar och möjligheter som länet står inför, fortsätter han.

Ett steg närmare en region i Örebro län
Regeringen har idag beslutat om att överlämna en proposition till riksdagen om att flytta det regionala utvecklingsansvaret i de tre länen – Jönköpings län, Örebro län och Gävleborgs län till landstingen.

– Vi är glada att det nu har tagits ytterligare ett steg i processen mot en region i Örebro län, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson, S, landstingsstyrelsens ordförande.

Det formella beslutet om Örebro län får bilda region väntas av riksdagen under 2014.

Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län får bilda regioner
Regeringen har idag beslutat om att överlämna en proposition till riksdagen om att flytta det regionala utvecklingsansvaret i de tre länen – Jönköpings län, Örebro län och Gävleborgs län till landstingen. Idag sköts det arbetet av kommunala samverkansorgan i respektive län. Förändringen är en del i arbetet för en bättre, tydligare och mer modern förvaltning.