Stockholms län och Mälardalen har tätast med kreatörer i hela Europa. Ändå finns mycket att göra för att få till ett bättre samspel mellan de kreativa näringarna och övriga samhället, slår Mälardalsrådet fast i en ny rapport.

Untitled CC BY profex
Untitled CC BY profex

De kreativa näringarna i Stockholms län är störst i Europa. Men både utvecklingen i ekonomin och antalet anställda och har stannat av och nu vill Mälardalsrådet se en bättre koppling till bland annat besöksnäringen.

Arkitektur, dataspel, design, film och foto, konst, litteratur, media, mode, musik och scenkonst. Den kulturella och kreativa sektorn är bred och företagen som verkar inom den söker sig gärna till varandra.

I sin nya rapport ”Kreativa Krafter i Stockholm-Mälarregionen” visar Mälardalsrådet att företagens strävan efter närhet till både kolleger och uppdragsgivare har lett till att två tredjedelar av alla anställda inom den kulturella och kreativa sektorn i Sverige finns i regionen. Det innebär att runt 16 procent av alla företag i Stockholms län och Mälardalen återfinns inom den kulturella och kreativa sektorn.

– Potentialen för att skapa jobb, tillväxt och attraktionskraft är stor, konstaterar Heidi Trakowski, projektledare på Mälardalsrådet.

När organisationen European Cluster Observatory nyligen jämförde drygt 250 regioner i Europa hade Stockholms län högst andel anställda i den kulturella och kreativa sektorn av alla. Närmast i tur kom centrala London, Prag, den italienska regionen Lazio (Rom), samt Oslo.

Flera förklaringar

Mälardalsrådet listar flera förklaringar till att Stockholm och Sverige placerar sig så högt i rankingar över den kulturella och kreativa sektorn:

  • Hög nivå på den tekniska utvecklingen och långvarig stor tillgång till datorer och snabbt bredband.
  • Språkkunnig befolkning, som reser mycket och snabbt plockar upp nya trender och influenser från andra delar av världen,
  • Många högutbildade invånare och en hög levnadsstandard skapar ett intresse och ekonomiska förutsättningar för att investera i upplevelser.
  • En kulturpolitik som skapar en kulturell infrastruktur och möjliggör initiativ och projekt inom den kulturella och kreativa sektorn.

Men även om Stockholms län hamnar i topp i Europa och betingelserna är goda i Stockholm-Mälarregionen har antalet jobb inom sektorn under de senaste åren legat ganska konstant kring 90 000. Omsättningen för den kulturella och kreativa sektorn i regionen har också varit ganska konstant de senaste åren, runt 180 miljarder kronor.

För att siffrorna ska börja röra sig uppåt rekommenderar Mälardalsrådet bland annat att försöken att skapa så kallade klustermotorer intensifieras. Det handlar om att göra det lätt för den kulturella och kreativa sektorn att mötas. En klustermotor fungerar som en länk mellan näringslivet och utbildningar och forskning vid högskolor och universitet. Filmregion Stockholm-Mälardalen underlättar på det sättet för företagen inom filmområdet att hitta finansiering, utveckla nya tjänster och bygga vidare på sin kompetens.

Tillgång till riskkapital och banklån kan vara avgörande för om ett företag lyckas gå från idé till förverkligande, likaså möjligheten att hitta en bra lokal. Mälardalsrådet vill också ha mer fokus på beröringspunkterna mellan den kulturella och kreativa sektorn och besöksnäringen. Turister lockas ofta till en viss plats just på grund av det kulturella utbudet och spenderar sedan pengar även på boende, mat och shopping.

Inte bara Stockholm

Förhoppningarna på konstnärer och kreativa entreprenörer är höga även i andra delar av landet. I den strategi för kulturella och kreativa näringar som Region Skåne presenterade i början av året betonades sektorns betydelse för att Skåne ska nå visionen att bli Europas mest innovativa region 2020. I strategin betonas att näringslivets förmåga att ta fram produkter och tjänster med högt forsknings- och upplevelseinnehåll är avgörande för konkurrenskraften: ”De kulturella och kreativa näringarna utgör härvidlag en betydande resurs för värdeskapande, förädling och utveckling i näringsliv och industri som helhet.”

OECD framhöll i en rapport förra året att Skånes utmaningar bland annat är hög ungdomsarbetslöshet och svagt entreprenörskap. Enligt Tillväxtanalys återfinns 4,7 procent av de sysselsatta i Sverige inom de kulturella och kreativa näringarna (siffrorna gäller år 2010).

Myndigheten konstaterar också att Skåne hör till de områden i Sverige som har högst andel verksamma inom näringarna och att potentialen för tillväxt är stor.

Storstaden lockar

Mälardalsrådet har med ambitionen att vara en mötesplats för kommuner och landsting i Stockholm-Mälarregionen. En viktig uppgift är få till en bättre samverkan mellan politik, näringsliv och akademi och förra året inledde rådet ett arbete för att lyfta fram den kulturella och kreativa sektorns betydelse för regionen.

Rapporten ”Kreativa Krafter Stockholm-Mälarregionen” presenterades på Mälartinget i Uppsala för ett par veckor sedan. Då berördes också samspelet mellan stad och landsbygd. Många talanger och entreprenörer kommer från en mindre stad, men hittar en större stad att verka ifrån. För rena kreatörer är också landsbygd eller mindre städer platsen för själva skapandet, medan handeln eller uppdragen finns i den större staden.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) deltog i Mälartinget och berättade om kultur- och näringsdepartementens gemensamma satsning för att få fart på de kulturella och kreativa näringarna. Under mandatperioden har regeringen satsat 73 miljoner kronor på olika projekt, bland annat för att utveckla utbildningen i entreprenörskap på konstnärliga utbildningar och att ta fram branschstatistik inom musik- och modeområdet. Flera regioner har tagit fram strategier för hur sektorn kan utvecklas.

Del av näringspolitiken

– Som nästa steg har vi från och med i år lyft in programmet för kulturella och kreativa näringar som en integrerad del av näringspolitiken, sa Lena Adelsohn Liljeroth.

Hon har också gett flera ambassader, Svenska institutet och Business Sweden i uppdrag att lyfta fram kulturella och kreativa näringar i sitt arbete. Även Tillväxtverket ska nu stärka och utveckla företag och verksamheter kopplade till de kulturella och kreativa näringarna.

I slutet av maj bjöd regeringen också in till Attraktionskraftsdagen i Solna, ett evenemang där beslutsfattare från hela landet samlades för att finna ut hur Sverige ska bli världens bästa land att vistas, verka och växa i.

I den videoinspelning arrangören har distribuerat som en sammanfattning av konferensen får ett antal beslutsfattare frågan: Vad skapar attraktiva miljöer?

För den som jobbar med att utveckla dataspel kan det vara att finnas i en smältdegel av media, film, teater, konst och avantgarde, som behövs för att man ska veta att man är i framfronten inom sitt område

svarar Elisabeth Thand Ringqvist, vd för Företagarna.

Lämna en kommentar