City Forcefield Sphere CC BY ryaninc
City Forcefield Sphere CC BY ryaninc

Ett av de mer undanskymda områdena för EU-politik är kultur. Ändå är det ett som tycks ha en oerhörd potential. Kopplingen mellan kultur – innovation – tillväxt blir allt starkare och de länder som placerar sig överst i EU’s kulturbarometer finns också, utan undantag, överst i innovationsrankingen. Oavsett vad vi tror om eventuella orsakssamband så är det tydligt att hög kulturell aktivitet och hög innovationsförmåga går hand i hand. Det är ett av skälen till att EU’s kulturpolitiska program skrivs om, vässas och profileras hårdare inför perioden 2014 – 2020.

En tongivande rådgivare till EU’s parlamentariker och tjänstemän i de här frågorna är Pier Luigi Sacco. Sacco är professor i kulturell ekonomi vid universitetet i Milano och har ägnat sin forskning åt just de ekonomiska förutsättningarna och resultaten inom kultursektorn. Ett av hans grundläggande perspektiv handlar om kreativa kluster, eller egentligen kreativa kraftfält.

Sacco menar att kulturella aktiviteter, verksamheter, byggnader och fysiska kulturarv bildar geografiska mönster eller kraftfält som i sin tur både förklarar och förutsäger framtida tillväxt i vid mening. På samma sätt som dalgångar och vattendrag kunde förklara tillväxtcentra under 17- och 1800-talen och järnvägar och vägnät under ett drygt århundrade sedan dess. Sacco menar att det här är ett nytt, och mer framtidsorienterat, sätt att förstå och hantera tillväxt och utveckling.

I Sverige har professor Saccos teoribildning använts för att kartlägga de kreativa kraftfälten i Halland. Arbetet har letts av landsantikvarie Christer Gustafsson och det slutredovisades under en konferens i maj. Arbetet resulterar bl a i tre distinkta kartor där kulturtyngdpunkter, s k centroider, visar grogrunden för innovation och tillväxt. De tre kartorna illustrerar idag, i morgon och i övermorgon, d v s nuläge, omedelbar framtid och på längre sikt. I fallet Halland är det intressant att konstatera att några orter som förutspås en god framtid på kort sikt ändå bedöms ha otillräckliga förutsättningar för en verkligt hållbar tillväxt.

Lämna en kommentar