SVERIGE / LANDSTING: I Uppsala län är den kreativa sektorn viktig för att skapa hållbara samhällen, livfulla städer och attraktiva regioner. – Målet är att skapa en hållbar utveckling inom den kreativa sektorn, säger Jenny Nilsson och Aina Steinwall som arbetar med KRUT i Uppsala län.  

Projektet ligger inom ramen för EU:s strukturfonder och är inriktat på att skapa bättre förutsättningar för entreprenörskap och företagande samt öka kunskapen om den kreativa sektorn och lyfta dess betydelse för tillväxt. – Vi jobbar alltså med en utvald sektor och inte hela samhället, även om sektorn i sig sträcker sig över hela samhället. Här i Uppsala län ingår exempelvis 10 600 individer och 17 procent av företagen i den kreativa sektorn. Kreativa sektorn Den kreativa sektorn är ett brett begrepp som inkluderar en mängd olika verksamheter. Den spänner från tekniktunga verksamhetsfält som exempelvis film- och dataspelsindustrin till mindre produktbetonade verksamheter som teater, dans, måleri och hantverk. Enligt forskning av Dominic Power och Johan Jansson vid Uppsala universitet är ca 60 procent av de verksamma inom sektorn egna företagare. De ser sig dock inte alltid som egenföretagare eller upplever att de har likvärdig tillgång till de stödfunktioner som finns för utveckling av företagandet. Seminarieserie för affärsrådgivare – En viktig aktivitet som vi har jobbat med här i Uppsala län är en seminarieserie för affärsrådgivare vid namn "Med kreativitet som affärsidé" som vi arrangerade under hösten 2009 där vi lyfte viktiga frågor gällande den kreativa sektorn. Bland annat vilka förutsättningar som råder, vilka faktiska skillnader det är i jämförelse med traditionella företag men också uppdaterade kunskapen om upphovsrätt och teknik, förklarar Jenny och Anita. Nätverksträffar för kreatörer – Vi arrangerar även tematiska nätverksträffar för de som är verksamma inom sektorn med utgångspunkt i de behov som kreatörer själva uttryckt vid en workshop som vi arrangerade tillsammans med Kultur i länet. Exempel på teman är säljteknik för kreatörer, möte med entreprenörskapsfrämjande organisationer, dialog med politiker och den 19 maj kör vi nätverksträff med tema referensmarknadsföring.
I Uppsala län är det Landstinget via Kultur i länet som är ägare till projektet KRUT och Regionförundet är medfinansiär.

I stora projektet är det bara i Västmanland som Landstinget även äger projektet och valt att lägga ut på en extern aktör. I övrigt är det Regionförbund som äger projekten i respektive län. Huvudägare för projektet är Regionförbundet i Östergötland (Östsam). Förstå möjligheter, hinder och drivkrafter  Jenny och Anita hänvisar också till projektet CICI – Creativity and Innovation in the Cultural Industries. Det är ett forskningsprojekt som finansieras av Handelsbanken via Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse samt Tore Browaldhs Stiftelse. Forskningsprojektet drivs av en grupp forskare vid Kulturgeografiska institutionen samt CIND (Centrum för studier av innovationer och näringslivsomvandling) vid Uppsala Universitet. Syftet med projektet är att undersöka kulturella näringar ur ett ekonomiskt och rumsligt perspektiv genom att fokusera på innovationsprocesser och studera vilken roll olika platser (städer och regioner) har för kulturnäringarnas konkurrenskraft. Målet är att bättre förstå möjligheter, hinder och drivkrafter för individer verksamma inom kulturella näringar. Bedömningen är att det finns stor potential för framtida global konkurrenskraft i interaktionen och korsbefruktningen av kulturella näringar och mer ”traditionella” näringar.

Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Lotta Ekberg
Fakta: KRUT är ett samarbetsprojekt mellan Östergötland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Sörmland och Södra Småland med stöd av EU:s regionala utvecklingsfond (Mål 2 Östra Mellansverige). Målet är att skapa en hållbar utveckling inom den kreativa sektorn och därigenom stärka dess ställning i samhället och som tillväxtfaktor.
Lämna en kommentar