Ett biosfärområde är ett territorium där hållbarheten ska genomsyra allt, utan undantag! I Sverige finns en sådan plats, Vänerskärgården med Kinnekulle, som har fått global status av FN-organet Unesco. Koordinator Johanna Mac Taggart berättar hur det gick till.  

Vänerskärgården med Kinnekulle utnämndes till Biosfärområde av Unesco, sommaren 2010. Det var höjdpunkten på ett flera års långt arbete, som har inneburit att vi samlat aktörer kring områdets långsiktiga utveckling. Biosfärområdet har kommit att bli en ny utvecklingskraft, som tillför inspiration och kunskap för boende och verksamma i Götene, Lidköpings och Mariestads kommun. Många är intresserade av arbetet med Biosfärområdet, både nationellt och internationellt, då det tjänar som en modell för vad hållbarhet och uppvisar ett gott exempel på en sund utveckling. Ett exempel som kan nämnas är att området utvecklar Sveriges första destination för ekoturism.   Inom biosfärområdet har vi antagit en utmaning: Vi vill skapa förbättrade möjligheter att resa till och inom området utan att för den skull färdas med bil. Metodiken innebär ett tvärsektoriellt arbete, där landskapet beaktas som helhet och samtidigt utgör grundförutsättningen för utveckling av hållbar besöksnäring. Nu närmar vi oss slutet på destinationsutvecklingens etapp ett och det kan redan skönjas att den utökade samverkan mellan aktörer med olika beröringspunkter inom besöksnäringen har lagt en god grund för det fortsatta arbetet. Det finns en entusiasm och en drivkraft för att fortsätta utveckla ekoturism bland turismföretagen i biosfärområdet.   Ett biosfärområde tillför ett förhållningssätt som ska genomsyra alla aktiviteter i området. Det kan beröra allt från offentliga till privata eller sociala intressen. Det begränsas enbart av de aktörer som engageras och växer med de goda exemplens makt. Biosfärområdet kräver ett alldeles speciellt arbetssätt, eftersom det bygger på villkorslöst engagemang och samverkan. Bäst förutsättningar fås om initiativet till biosfärområdet springer ur en lokal vilja att investera i områdets framtid, det vill säga att strategiskt och långsiktigt stärka basen för samhällets utveckling genom att applicera ett speciellt förhållningssätt. Detta är ingen självklarhet, delvis på grund av att det finns stora kunskapsluckor kring områdets förmåga att tillgodose de varor och tjänster som ekosystemen försörjer samhället med, så kallade ekosystemtjänster (fibrer, råvaror, pollinering, vattenrening osv.) Ett möjligt sätt att bidra till ökad förståelse för dessa tjänster är att utveckla ett entreprenörskap där affärsidén bygger på att förbättra förutsättningarna för dessa nyckelfunktioner.   Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle valdes, tillsammans med biosfärområde Sierra Gorda i Mexico, nyligen ut av Unesco som pilotområde i ett globalt projekt, som syftar till att kartlägga och lyfta fram hållbart nyttjande av råvaror i biosfärområden, Mapping Biosphere Reserves and food security and sustainability. Ambitionen är att på sikt utöka projektet till att omfatta tio biosfärområden från olika delar av världen. Vårt lokala biosfärområdes uppgift är att utveckla en modell för innovativt entreprenörskap som sedan kan appliceras globalt. Detta är en mycket spännande uppgift!   I dagarna förbereds också Biosfärområdet för att ta emot gäster och kollegor från över 50 länder. Under en veckas tid kommer omkring 150 personer dela med sig av konkreta erfarenheter från att leda arbetet för hållbar utveckling. Bland temana för workshoparna finns hållbar utveckling i skolan, socialt entreprenörskap, fysisk planering för  

hållbar utveckling, förnyelsebar energi och upphandling. Svenska exempel blandas med internationella erfarenheter och det har redan visats stort intresse för konferensen bland centrala myndigheter och bland biosfärinitiativen i Sverige. EuroMAB 2011 blir en konferens att minnas! (Lundsbrunn, 4-8 juli, www.euromab2011.se)    Johanna Mac Taggart Koordinator Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle Fakta: Ordet biosfär betyder allt levande på jorden och den miljö som den lever i. Ett biosfärområde utses av Unesco (FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur). Området skall visa goda exempel på hållbar utveckling och ska agera som modell där man med innovativa tillvägagångssätt ska främja naturvård, samhällsutveckling och utveckling av forskning och utbildning. Projektet formas genom lokala förutsättningar och därför är varje biosfärområde unikt. Stor fokus ligger på kulturella sammanhang och traditionella levnadssätt. Biosfärområdets tre grundfunktioner är att bevara, stödja och utveckla.

Lämna en kommentar