SVERIGE / STATEN: Regeringen vill skapa sig en tydligare översikt av kulturarbetet – för att kunna granska den offentligt finansierade kulturen. Mottagandet i regionerna är både ris och ros. Kritiker anser att det är omöjligt att sätta sig in i den bredd som det regionala kulturarbetet omfattar.

Myndigheten för Kulturanalys startade sin verksamhet den 1 april i år. Ambitionen är att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och åtgärder inom kulturområdet, utifrån de nationella kulturpolitiska målen, för att utvärdera om kulturpolitiken når de uppsatta målen och föreslå ändringar så att politiken når målen. Arbetssätt som gynnar kulturfrågorna Karin Wettermark Johnson, kulturchef på Örebro läns landsting, hoppas att hon får träffa myndigheten för Kulturanalys redan nästa vecka och då få en tydligare bild av verksamheten. − Min förväntan är ju att vi ska kunna jobba mer strategiskt och förutsättningsskapande med kulturfrågorna och kunna påvisa effekterna av en reform som bygger på nya principer och arbetssätt, men också kring kulturens plats och roll i samhällsutvecklingen. Det finns också i regionen en förhoppning om att myndigheten för Kulturanalys kan användas som ett bollplank när det gäller både utvärdering och metodutveckling och att man tillsammans med regionen ska hitta arbetssätt som gynnar kulturfrågorna:  − Genom en bättre och mer effektiv utvärdering och godare överblick och koppling till forskningen, hoppas vi att kulturfrågorna får den status och tyng som den bör ha, säger Karin Wettermark Johnsson. Behovet av en ny myndighet? Med myndigheten för Kulturanalys vill regeringen stärka den oberoende analysen och uppföljningen inom kulturområdet. Fram till nu har det inte funnits någon fristående myndighet med ett övergripande ansvar för analys av hela kulturområdet. Men alla är inte lika positivt inställda till denna nya statliga ”kontrollinstans”. Vissa menar att regionerna bäst sköter  sina utvärderingar och kontroller själva. − Jag tycker nog inte vi behöver en sådan här myndighet på regional nivå. Staten behöver inte analysera oss, det klarar vi utmärkt själva, säger Claes Rydberg Kulturchef i Västra Götaland. Myndigheten för Kulturanalys ska särskilt bedöma utvecklingen när det gäller mångfald, tillgänglighet och jämställdhet inom kulturområdet. Dessutom ska den löpande utvärdera den nya samverkansmodellen för fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet och analysera modellens långsiktiga effekter. Svårt att få en övergripande helhetsbild         Claes Rydberg menar att det finns liten möjlighet för den nya myndigheten att förstå alla detaljer och hela den bredd som kulturarbetet omfattar, samt se till de synergieffekter som uppstår i form av traditionell kultur (teatrar, orkestrar) och de satsningar som sker inom ramarna för kulturkoffertuppdraget och "cultural planning". − Jag vet i dagsläget inte vad den här myndigheten kan tillföra till kulturen på regional nivå, det får visa sig. Men den kan omöjligt sätta sig in och få en helhetsbild av det pågående regionala kulturarbetet. Och de ska den heller inte göra, den bör begränsa sina analyser och insatser till statlig nivå, säger Claes Rydberg. Myndigheten kommer att ta över vissa av de uppdrag som i dag utförs av Statens kulturråd. På den egna hemsidan beskrivs myndigheten för kulturanalys som en enrådighetsmyndighet och leds av en myndighetschef. Vid myndigheten finns även ett insynsråd. Verksamheten kommer att vara under uppbyggnad under 2011 och 2012. Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Lotta Ekberg

Lämna en kommentar