Den 6-7 februari i år anordnade Reglab Sverige sin årliga konferens, den här gången förlagd till Luleå i Region Norrbotten, med den övergripande frågeställningen tillika temat – Vad är Tillväxt? Över 200 deltagare deltog i programmet som bland annat bestod av omvärldsbevakning, framtidsdiskussioner av inbjudna talare samt en chans att fördjupa sig i regionala utvecklingsfrågor i ett 20-tal olika seminarier.

Reglab Sverige är ett tvärsektoriellt forum vari regioner, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för att utbyta erfarenheter, insikter och kunskap för lärande om regional utveckling. Under årets konferens hamnade tillväxten, eller snarare tillväxtbegreppet, och dess innebörd, tillämpning och betydelse i rampljuset och i relation till regional utveckling diskuterades och problematiserades detsamma;

Är tillväxt att producera fler bilar eller att starta en bilpool? Är tillväxt fler äldre som promenerar tillsammans eller avancerad telemedicin? Är tillväxt att designa nytt mode eller att återanvända mormors gamla klänningar?

Utifrån syftet att undersöka vad som inryms i begreppet, framhöll ett antal talare vikten av ett bredare begrepp som täcker in såväl ekonomiska, som ekologiska och sociala aspekter av hållbarhet. En av dessa var Maria Wetterstrand som pekade på att tillväxtbegreppet i dagsläget är för snävt i vad det faktiskt mäter, men att det kommit att symbolisera så mycket mer, exempelvis ökad lycka. Ökad tillväxt behöver inte per automatik betyda att andra värden tillfredställs. Samtidigt ansåg en majoritet av deltagarna att de visst såg och använde sig av ett bredare tillväxtbegrepp som fångade in flera aspekter, men få tyckte att detta syntes utåt i bokslutet. Förutom en bredare syn på begreppet tillväxt, finns således också ett skrikande behov av tillvägagångssätt och metoder för att mäta den bredare tillväxten. Två av de praktiska exempel som presenterades under konferensen var dels forskaren Filip Fors som skrivit Framtidskommissionens rapport Nya mått på välfärd och livskvalitet i samhället, dels Thomas Ekberg, analyschef på Västra Götalands Regionen där man jobbar vidare med tillväxt utifrån visionen Västra Götaland – Det goda livet  och undersöker/mäter vad som gör människor lyckliga respektive olyckliga. Samtidigt gav Fredrik Björk, från Mötesplats för Social Innovation och Samhällsentreprenörskap, sin syn på saken och undrade varför det överhuvudtaget är relevant med mätningar och vilken tillämpning resultaten faktiskt får och pekade på vikten av sociala innovationer, av att låta människor använda sin handlingskraft för att skapa förändring;

Makt över sitt eget liv är en nyckel. Ge människor förutsättningar att själva skapa lycka, istället för att försöka skapa lycka åt dem.

Reglab 2013 satte således, bokstavligen talat, kunskap i rörelse och det är nu upp till regioner, landsting och kommuner att omsätta den till faktiska processer och handling. Problematiseringen av begrepp och utvecklingen av metoder som täcker in andra aspekter än rent ekonomiska är viktiga steg i rätt riktning som förmänskligar system och statistik. Samtidigt är det minst lika viktigt att se till processer som inte alltid är lätt att mäta, att se till att förutsättningarna för välmående och egenmakt tillgodoses och säkerställs.

Lämna en kommentar